eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.99

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 54-55
Nummer: 99


<-Forrige . Indhold . Næste->

99.

25 Nov. 1622.

Hvad Bønderne have spundet af leveret Hør og Hamp skal leveres Skriveren i Børnehuset.

Til lehnsmendene.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wid, att wi herhos tillskicke dig N. skippund N lispund hamp och N. skippund O lispund hør, som wi naadigste ville der udj dit lehn och effterskreffne omliggende lehne att skulle udj garn spindis. Thi bede wi dig och wille, att du samme hør och hamp lader annamme och der aff N. lispund hamp N. skipund hør der udj dit lehn blant bønderne, som med spind kand omgaaes, lader vdbytte och det igien aff dennem udj got garn, det beste der aff kand spindis, lader annamme, om du dett ellers vill qvitt were, och garnet siden saadet igien till skriffueren udj børnehusit vdj wor kiøbsted Kiøbinghaffn lader leffuere, haffuendis der med flittig indseende, att samme spind icke udj nogen mader jlde medfaris och wnyttig fremkommer, som tillforne vell er skeed os till skade, medens at bønderqvinderne der paa slottit det hegler, och siden det att spindis saaledis blant dennem vddeler, att de formuendis och de, best spinde kunde, bekomme aff det beste och reniste hør och hamp, och de mindre formuendis aff blaarene och det ringeste,

V s.54

paa dett saadant dig leffuerede hør och hamp bliffuer forferdiget, som det sig bør, anseendis wi derfore des ringere, end tillforne skeed er, dig tilskicke, att wi dett icke wille till spilde eller vnytte haffue medfarit. Resten aff forbemelte hør och hamp wille wi, att du till effterskreffne lehne, naar derom giøris anfordring, lader følge, som effterfølger etc. och det udj got garn spundet och saadet igien lader annamme och till forskreffne børnehus velforvaret, efftersom forskreffuit staar, lader fremsende. Der med etc. Hafniæ 25 novembris 1622.

Sæl. Tegn. XXII. 159-60.

V s.55

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir maj 6 21:13:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top