eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.959

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 420-421
Nummer: 959


<-Forrige . Indhold . Næste->

959.

26 Dec. 1657.

Om Skanserne i Sæland.

Til Oluf Brochenhuus.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede dig oc naadigst ville, at du strax oc saasnart mueligt er lader forandre det paa Brambruger skandtze, som os elskelig Ernst Albrecht von Ebbersteen anordnet oc majoren Steen Andersen befalet hafver, huor paa berettes batterien paa den venstre haand at vere alt for liden, saa at støcherne der paa iche kand bruges, oc at det eene stychhul skal vere gandske uformlig. Iligemaade hafuer du ocsaa grafuerne om bemeldte skandtze med dobbelte spanske ryttere at lade forsichre, indtil wandet ved broen, huor oc en brystwern skal henlegges och med pallisader oc stormpæle forsiunes, saa oc grafuerne at lade dybere giøre, saasnart mand kand komme i jorden. Desligeste oc saa at lade bevare dend pas med storm haspeler under Jerlefsskouf paa Morene nest ved de landsbyer Herlef oc Seholm. Udi Holte skandtze hafuer du oc de laufue brystvern enten med smaa skandtz kurfue eller torf at lade forhøye, saa at soldaterne deris gewehr sicherligen kand bruge, saa oc for mangel af pallisader eller stormpæle grafuerne med dobbelt Spanske ryttere at belegge. Iligemaader oc for huer sted af de trei adveneur imellem bemelte Holte oc Sodeuier skandtze, nemlig Kielstrup, Stordal oc Berradsdal tvende stormhaspeler at lade forferdige, at de altid i oc opluches i bemelte Sodeuier skandtze. Skal ocsaa brystverene, som forskrefuet staar, enten med torf eller skandtzkurfve forhøyes oc grafuerne rundt om med dobbelte Spanske ryttere af mangel for pallisader bevares. Herforuden en kiste for porten af denne saavelsom forige skandtze giøres, som med steen eller jorde kand fyldes, oc naar fornødenhed det udkrefuer, der forlegges. Huis

V s.420

andet, som bemelte vores felt marskalen majoren kand hafue befalet, det hafuer du hannem at tilholde med flid at efterkomme baade med hans poster til hos underhafuendes officerer ordentlig at uddeele med tilbørlig vacht flittig oc wel at forsee oc ellers, om fornødenhed det udkrefvede, trolig oc tilbørlig at forsvare med det gandske lands folch til sig at samle, eftersom bemelte poster skal vere temmelig wit fra hinanden beliggendes, oc paa det desto bedre vacht kand holdes oc langs stranden batteris, da hafuer du, oc saa snart mueligt er, igien at lade reparere de tvende forige skandtzer imellem Strandmøllen oc Fiskerhofuet, huor den liden øe Fide oc saa vel skal tages i acht, saa oc en brust vern af tømmer eller fasciner henlegges oc giøres paa Calhafue fergebroe, tagendes ingen forsømmelse udi alt dette med forderligste at lade forrette, som du self achter at svare til, eftersom det landens defension er angaaendes. Dermed etc. Hafniæ 26 decembris 1657.

Sæl. Tegn. XXXIV. 297-99.

V s.421

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 16 21:16:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top