eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.908

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 403-404
Nummer: 908


<-Forrige . Indhold . Næste->

908.

18 Nov. 1656.

Om en Strid mellem Jørgen Høyer og David Henningsen.

Til borgemester och raed udi Christianshaffuen.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom Jørgen Høyer, buntmager, indwohner udi woer kiøbsted Christianshaffn, for os underdanigst haffuer ladet andrage, huorledis hand der til bytinget och raedhuset skal haffue forhuerffuet dom der offuer Dawid Henricksøn dersammesteds, att hand hannem sit(!) och woning effter foregaende opsigelse, som hannem ey lenger end et halfft aar skal were fest och, formedelst uskickelighed derudi skal vere, offen bemelte skulle rødelig giøre och forneffnde David Henningsen effter woris udgiffne steffnings indhold til herredage haffuer indsteffnet, som dog ickun til tidens ophold och udflucht er henseet, och hand ey heller nogen borger dersammesteds skal were, huorfore forneffnde Jørgen Høyer underdaningst begierendis er, bemelte David Henningsøn hannem for samme uretmässige paebragte trettes bekostning och ald anden skades lidelse, som formedelst ophold med bemelte sags indsteffning kunde forarsages, motte tilholdes

V s.403

nøyactig caution at stille eller sae mange penge udi retten deponere, som eragtes kand Jørgen Høyer at kunde vere med forsickret, om forneffnde David Henningsøn sagen til herredage tabendis worder. Thi beder wi eder och nadigst wille, att i forneffnde David Henricksøn(!) tilholder bemelte Jørgen Høyer for sin skades tilføyelse formedelst sagens indsteffning att stille nøyactig caution til des endelig uddrag eller san mange penge, som til fuldkommen forsickring derfore eragtes kand, udi retten att nedsette. Hafniæ 18 novembris 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 622-23.

V s.404

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 14 20:49:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top