eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.9

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 4
Nummer: 9


<-Forrige . Indhold . Næste->

9.

1 Okt. 1605.

Borgmestre og Raad skulle afsige Dom over en Sørøver.

Til borgmester och raad j Kiøbenhaffn.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, at epthersom wij aff nogle woris wndersaaters kla[ge]lige ahngiffuende naadigsten haffuer forstanden, huorledis Philippus de Foesz, en Dunkierckens capitain, som wij her paa wort slott Kiøpenhaffn haffuer ladet anholde, dennom paa wore och Norgis cronis strømme wnder Finnemarcken skall haffue spolierit och berøwit, tha eptherdj det osz som en christen och retferdig øffrighedt och wore wndersaathers forsuar bør att haffue flittig indsehende, att thend siøfarende mand paa wore och dissze rigers strømme icke bliffuer wforrettet, bede wij ether och wille, attj wed retferdig dom och sententz (naar forskreffne Philippus de Fosz aff sine anklagere louligen for eder indsteffnis, om hans forseelsze j saa maade befindis) endeligen epther siøretten kiender och dømmer, huad for peen och straff hand derfor bør att lide och vndgielde, ansehendis wij for woris person for den bedrifft, hand haffuer begangit emod woris och dissze rigers høyhedt, hannom saa well wille haffue ancklaget och straffet som forskreffne ancklager, och huis i derwdjnden kiendendis och dømmendis worder, attj clarligen giffuer fra eder beskreffuett, som j wille andsuare och were bekiendt. Ther medt etc. Actum Haffniæ thend 1 octobris anno 1605.

Sæl. Tegn. XX. 49.

V s.4

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn apr 27 20:15:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top