eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.887

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 396
Nummer: 887


<-Forrige . Indhold . Næste->

887.

11 Marts 1656.

Om Befæstningen.

Til commissarierne.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom imoed dend tilsagen och beuilling, adelstanden udi wort land Sieland til uoer festning Kiøbenhaffns fortification giort haffuer, aff des regenskaeber befindes en deel noget, dog icke effter dend beuilgede taxt, endeel endocksae aff de formuendes aldelis intet baede forgangen och førige aaringer udgiffuet haffuer, mend endnu dermed rester, huoroffuer icke alleniste fortificationen som it almindelig gaffn och beste merckeligen och wbilligen er forsømmed och skade lid, mens andre troe willige patrioter, som i sae maeder allene lasten icke kunde udstae, sig med rette och føye besuerger, thi beder wi eder och nadigst wille, att i adelen udi bemelte Seeland effter dend fortegnelse, herhoes aff regenskaberne extraheret findis, alwoerligen tilskriffuer, att de endnu til førstkommendis 1 maij ufeilbaerligen leverer til os elskelig her Axel Vrup her udi woer kiøbsted Kiøbenhaffn, huis de udi sae maeder kunde restere med, paa det hans regenskaeber endeligen desto bedre til samme tid kand bliffue sluttet, eller att de, som det icke giøre ville, sig selff til forestaende herredage her udi uoer kiøbsted Kiøbenhaffn for os indstiller och deris billig aarsager, huorfor de det icke giøre wille, underdanigst da andrager och tilkiendegiffuer. Hafniæ 11 martij 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 512-13.

V s.396

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret:
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top