eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.886

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 394-396
Nummer: 886


<-Forrige . Indhold . Næste->

886.

9 Marts 1656.

Nedsættelse af en Kommission om Vandstanden i Gravene og ved Vandmøllen.

Til Otto Paewisk och Niels Banner.

F. 3. Helse eder os elskelig Otto Paewisk etc. och Niels Banner kierligen med Gud och uoer naede. Efftersom os elskelig Hendrich Møller etc. for nogen aer siden haffuer bekommet udi betaelning Wandmøllen wed Westerport her udi staden, och adskillige besueringer om samme mølle for borgemester och raed her udi byen er indkommen, lige som bemelte mølle nu mere end tilforne [i] woris elskelig kiere her faders salig och høylofflig ihukommelses tid, førind bemelte Henrich Møller dend bekommet haffuer, byens ferske wand

V s.394

skulle betage, huoroffuer dend nu effter bemelte borgemester och raeds forbud och befalning uden maeling gandske skal stille stae, wanseet offuerflødig wand wed disse tider om aaret skal were forhaenden och møllen udi samme stand nu wforandret skal befindes, lige som dend tilfoerne pae gang weret haffuer och sielden uden om midsommers tid formedelst langwaerig tørcke wand skall fattes, dae beder wi eder och nadigst befaele sae och her med fuldmagt giffuer, at i udi alle de interesseredes nerwerelse nemlig os elskelig Frans Brochenhues etc. pae de interesserede bønders wegne her udi lehnet, Henning Quidzow etc., som med fortificationen haffuer indseende, och borgemester och raed pae byens uegne grandsker och grandgiffueligen forfaerer des leylighed och wandens sae wel som møllens fornøden reqvisita til woris sae uel som stadens beste grandgiffueligen udi agt tager och til dend ende it wist mael setter uden for søen wed Langwedz dam, huor høyt wandet sammestedz pae marchen bøer att støffues, och derhoes dend anordning giører, att grøfftene renses och aff bønderne som sæduaenligt wed lige holdes, att wandet icke skal løbe pae deris agre, och derforuden huorledis wed Langwedzdam, Ladegaerdz marchen, Waertow och hellers, huor wandet, som till byens graffue pleier att løbe, sin affgang haffue kand, forrekommes och sin rette affgang haffue och icke ubrugt bortløber. Siden haffuer i en wisse høyde wed siunlig mercke att forordne baede offuen for møllen udi byens graff sae wel som neden for forbemelte mølle udi graffuen wed woris Waskerhues, effter huilcken høyde och mercke alle møllerne sig siden skulle rette och icke widere wand end effter samme mercke consumere, och pae det att demningen wed Langwedz dam icke skulle hereffter, som tilforn skeed er, synderhugges och wandet deroffuer wnøttig bortløbe, som byen om sommeren er mest mact paeliggendis, dae haffuer i eders betenckende frae eder at giffue, om i icke eragter it lidet hues wed bemelte Langwedz dam att kunde opsettes, huoer en kunde udi boe, som wed samme demning kunde haffue opsigt, sae at møllen deroffuer sin gang kunde haffue och icke mere for saadanne aarsag sin maeling behindres. Fortoffuen frae Westerporten til Ladegaerdz demningen haffuer i och att besigtige, om de ere udi dend høyde, som fortowene findis frae Ladegaerdz dammen indtil Nørreport, huorwed wandet udi byens graffuer aldtid kunde sae høyt holdes, att det øffrige kunde gae offuer dend murede kam, som dertil eygentlig er giort och offuerfaldet med indskaer bemerchet. Huis i och herudinden grandskendis, forfaerendes, forordnendes eller i andre maeder, som forskreffuet staer, giørendes och forrettendes woerder, det haffuer i

V s.395

under eders hender och zigneter frae eder att giffue beskreffuet och det med fordeligste til widere effterretning udi woris cancelie att indskicke. Hafniæ 9 martii 1656.

Sæl. Tegn. XXXIII. 510-11.

V s.396

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 13 20:40:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top