eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.858

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 384-385
Nummer: 858


<-Forrige . Indhold . Næste->

858.

8 Marts 1655.

Om Arbejde paa Befæstningen.

Til leensmendene udi Seeland.

Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom adelen udi uort land Seeland pae trei aars tid goduilligen frembdeles haffuer samtyckt aff huer 200 tønder hartkorn effter rostienistens taxt att underholde en karl med skouffuel och spade till att arbeide pae festningen for uort kiøbsted Kiøbenhaffn och det huer aar pae 4 maneders tid eller och udi det sted giffue udi samme beuilget tid aff huer 200 tønder haertkorn en rdlr. om ugen udi fire maneder, dersom ui i lige maeder nadigst uille beuilge det samme aff huer uore och cronens 200 tønder hartkorn, dae beder ui eder och nodigst uille, att i uoere och cronens bønder udi eders lehn tilholder att de effter jordebogens summarum, som beløber sig N. beregnet aff huer 200 tønder hart korn en karl huer med en skouffl och spade til dend førstkommendis fremskicker til att arbeide pae forneffnde festning, och att de dennem pae 4 maneders tid med underholding forsiuner eller i steden for huer karl en rdlr. om ugen fremskicker. For det øffrige aff iordbogen, huoraff icke fuldkommelig kand holdes en karl, uille ui nodigst, att de bønder udi huert lehn, som intet udi forneffnde karl att holde tilkommer, giffuer om ugen udi: Draxholms lehn 3 Mk. 3 1/2 Sk. 2 d., Frederichborrig 3 ort 1 2/3 Sk., Croneburg 2 Mk. 11 Sk. 1 alb., Holbech 5 Mk. 3 Sk., Tryggeuelde 5 Mk. 1 Sk., Sæbygord O -, Wordingborrig 5 Mk. 2 2/3 Sk., Møen 2 Mk. 7 1/2 Sk., Kiøbenhaffn 3 Mk. 2 Sk., Abrahamstrup 4 Mk. 1 Sk., Roskildgaerd 1 Mk. 3 1/2 Sk., Suenstrup 12 Sk. 2 1/2 alb., Anderskouff Corsøer } 8 1/3 Sk., Ringsted kloster 11 1/2 Sk., Callundborg 3 Mk. 14 Sk. 1 alb., och att du det til samme tid lader fremkomme. Huilcke som nu karle eller penge fremskicker, de skulle sig hoes os elskelig her Axel Vrup etc. angiffue och sig lade indskriffue eller penge leffuere. Begiffuer sig

V s.384

nogen derfrae, derinden forneffnde 4 maeneder ere ude, uden pas frae forneffnde Axel Vrup, dend skal strax settis, huor och naer hand betredis, pae Holmen i jern att arbeide, och att i giører dend anordning, att dette uden forsømmelse effterkommes och i uerch stilles. Flensborg 8 martij 1665.

Til Roskilde Capitel, Commissærerne i Sæland og hr. Axel Urup om det samme, 3 Breve af s. D.

Sæl. Tegn. XXXIII. 235-36.

V s.385

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 12 19:36:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top