eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.854

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 382
Nummer: 854


<-Forrige . Indhold . Næste->

854.

30 Jan. 1655.

Om den spanske Minister Grev Rebolledos Folks Forurettelser mod Sognepræsten ved S. Nikolaj Kirke og den katholske Præsts Propaganda.

Til hr. Christian Thomasøn, K. M. canceler.

Wor gunst tilforn. Efftersom ui haffuer fornummet den handel, som udi uoer kiøbsted Kiøbenhaffn passeret er mellem presten til Nicolai kirche och dend spanske ministri conte de Reballedo hans tienere, huilcket os meget selsambt och underligt forrekommer, dae bede ui eder och nadigst uille, atti som aff eder selff bemelte de Reballedo tilskriffuer, att ui lader os samme action meget ilde befalde och tilsindz er Hans Kierlighed kongen aff Spanien saedant att tilkiende giffue, med mindre hand strax dennem affskaffuer och frae sig bortiager, som presten udi hans loulig kald forurettet haffuer, och efftersom dend catholiske prest, som Rebolledo hoes sig haffuer, sig understaer moed forbud att giøre sig folck anhengig och dennem med sin lærdom forfører, sae mae bemelte Reballedo denne gang for alle lade uere sig sagt, att dersom bemelte prest endnu hereffter betredes uden hans hus hoes nogen att lade sig bruge, mae bemelte Reballedo sig selff tilregne huis derpae følge kand, effter som ui ey acter aff hannem eller hans folck udi uore riger och lande mere att fordrage eller dennem større friehed att forunde, end som uoere ministris udi Spanien ued oprettede tractater tillat er; men dersom noget imoed religionen eller i andre maeder hereffter utilbørligt aff bemelte prest eller andre Reballedo hans folck skulle forretages, uille ui uoris candzlere lade hende dom och dereffter skee tilbørlig execution, som ui eragte kunde, att imoed nogen aff uoeris udi Spanien skulde procederes, om de sig udi slige tilfelde forsee kunde, sae ui aldelis ingen disordre eller exorbitance helst udi religionen uilde lide eller tilstede aff forneffnde prest eller anden forneffnde Reballedo hans tienere, efftersom ui ere forsickrede, att det ey skeer med høybemelte Hans Kierlighed Kongen i Spanien hans herres uilie eller samtycke. Det i hannem sae udførligen, som i eracter mest fornøden att uere, haffuer skrifftlig att remonstrere och os siden med fordeligste att forstendige huad hand eder derpae suaerer, huoreffter ui os siden uille resolvere, huorledis ui dermed uidere uille haffue forholdet. Flensborg 30 januarij 1655.

Sæl. Tegn. XXXIII. 217.

V s.382

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 12 18:48:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top