eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.848

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 379
Nummer: 848


<-Forrige . Indhold . Næste->

848.

9 Sept. 1654.

Forsigtighedsregler for, hvorledes Pesten kan holdes borte fra Slottet.

Til her Axell Vrop.

F. 3. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom wi naadigst erfarer, att i effter voris forrige naadigste befalling haffuer begiffuett eder fra vor slott Kiøbenhaffn och der alleene befallett voris huusfogett och thorengiemmer indtill paa wiidre naadigste anordning att forbliffue, saa er vi naadigst tillfrids, att bemelte huusfogett maa effter sin begiering haffue nogle aff hans folch der paa hos sig, mens hans qvinde eller andre i byen maae hand icke besøge, viinskiencken maa ey heller der op komme, i huad skade viinen och der offuer skulle tage, ey heller myndt mesteren eller hans folck, huad arbeyd de och kand forhaffue. Men pusereren haffuer i och der paa att lade forbliffue och hans arbeyd fortsette, dog att hand kommer ned i byen det ringeste mueligt er. Alttfruen kand begiffue sig, om hun vill, ud till hendis piger paa Ladegaarden och der indtill paa viidre anordning tillsammen forbliffue och deris løn nyde. Herforuden haffuer i forskreffne voris huus fogett paa vore vegne allvorligen att tilholde, att hand gemacker dagligen lader rense och flitteligen udi dennem ryge saa och slosporten altid tillugt at holde och ey tillstede nogen menniske, huo dett och vere kand, viidre end som forskreffuett staar, der paa slotten att komme, huor vid nogen smitte eller siugdom der oppe kunde fororsagis, saa och om enten hand eller de, som der inde ere och som forbemelt er skulle bliffue siuge, att de sig da strax der aff Slottett andensteds hen udi byen begiffuer, haffuendis, saa vit mueligt er, indseende, att slottett fra den grasserende siugdom vid Guds naadige bistand kunde bliffue bevaret. Flensborghuus den 9 septembris 1654.

Sæl. Tegn. XXXIII. 142-43.

V s.379

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jun 11 20:36:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top