eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.837

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 370-373
Nummer: 837


<-Forrige . Indhold . Næste->

837.

18 Maj 1654.

Tingmændenes Skraa.

Schraa, huor effter alle tingmend haffuer sig att rette.

1. Schall huer tingmand, effterad hand haffuer loffuidt olldermanden att were lydig och hørig, att giffue effter gammell seduane til indgangs penge til lauget 20 skelling och 2 skelling til de fattige.

2. Ingen schall were tingmand, som med befindes at were udj trette, som æren er anrørendis, førend hand aff louwen bliffuer befrelst.

3. Ingen aff os, som befindis allrede att vere beskylt og der offuer att vdgiffue sin roe 1), schall ey vere udj voris laug.

4. Dend, som icke haffuer soeret sin borgerskab, schall ey søge ting med os, vden hand med det første vilde giøre sin borgerskab.

5. Huilcken af brøderne, som giør klammer eller trette, naar wi forsamblede erre, sampt och huilcken, som slaais sammen, schall wuillig mænd blandt os sige och kiende derpaa; huis dj derom paa kiender och affsiger, schall holdis vryggelige.

6. Huilcken, som forsømmer tinget och er sielffuer udj byen uden sygdom eller Kong. Maytt. forfald, som bliffuer tilsagt och icke møder, bøede til lauget en rosenobell och til de fattige en Mk.

7. Huo som vill fare aff bye sinn næring och verb at søge, der icke haffuer det udj oldermandens minde, for huer ting, hand forsømmer och ingen haffuer for sig, bøede til lauget en rosenobell och dj fattige 1 Mk.

8. Om nogen aff laugs brøderne bliffuer brøestfelldige for nogen sag, som dennem er tilkiendt aff meenige laugs brødre med

__________

1) Bøde?

V s.370

oldermandens sambtycke, och iche godwilligen det vil vdgiffue och betalle, da at bøde først for deris muttuillighud och vlydighed effter mands affsigt och til de fattige 1 Mk. foruden den forrige forseelse.

9. Om nogen haffuer det udj oldermandens minde at vere ett eller tou ting aff byen och dog alligeuell haffuer en anden udj sit sted jgien, dog schall hand derfor giffue, huer gang ting holdis, til lauget 4 Sk. och dj fattige 2 Sk.

10. Huilcke aff os slett ude bliffuer et aar omkring endten ting eller steffne och haffuer det icke udj menig tingsmends och brøders minde, hannem schall hans sedell fratagis och først bøde til offrigheden effter hans seddels eller til lauget effter 8 mendtz sigellse.

11. Huo, som foracter oldermandens bud, naar hand tilsigis endten til ting eller steffne, bøede effter 4 mends sigelse 1 rdl. och til dj fattige 4 Sk.

12. Huo, som foracter oldermanden eller lauget, endten hand sidder ting eller steffne eller nogen samquem, bøede till lauget 8 mends sigelse och dj fattige 2 Mk.

13. Huo, som taller spottelige ord om Guds ords tienner udj lauget och schellige beuises, schall bøde til lauget 2 Mk. och til de fattige 4 Sk.

14. Huo, som foracter hin anden med vbequembs ord och huer, som suer eller bander, bøde till lauget 1 Mk. och til dj fattige 4 Sk.

15. Naar laugs 1) brøderne forsamblede ere, da schall en huer andtuorde sin kniff och waaben fra sig, naar oldermanden dennem opschendis 2) vorder, huo dereffter bliffuer befunden, bøde til lauget 2 Mk. och til dj fattige 4 Sk., dog naar vij attschilles, huer att haffue sit eget igien.

16. Huo, som spilder paa bordet eller paa gullet med vilge, schal giffue huer gang 4 Sk. Er kanden stor, at hand den gandske spilder, schall derforuden betalle øllet.

17. Huilcke aff brøderne, som vforuarendis slar et glas j tohu jmoed sin villge, schall strax betale det med penge. Huilcken aff løestighed slaer et glas i thou, bøde 2 jgien. Dersom nogen aff traadtzighed eller muttuillighed slaaer glas j sønder, schall betalle glassen 3 dobbeldt och derforuden giffue til lauget 1 Mk. och til de fattige 2 Sk., och derforuden bøde for gierningen, og den, som sig mottuilligen forholder, bøde effter 8 mends sigelse, kongens och byens rett vforkrencket.

__________

1) Rettet fra lands.

2) æschendis(?).

V s.371

18. Hnilcken aff os, som siøger sin næring ved vloulig middell, hannem schall hans sedell fratagis och lougligen aff lougen foruises och aff tinget, vden hand bøder derfore och haffuer dett udi meenige brødris minde.

19. Huilcken, der dricker saa lenge, hand icke ved ad handle sig sielffuer ude eller inde [sig] vschickelig forholder, saa hand bryder sig, schall bøde derfor, om det scheer udj stuffuen, 2 Mk. til lauget och til dj fattige 4 Sk.

20. Skeer det udj gaarden, giffue 1 Mk. och til de fattige 2 Sk. Ittem gaar hand ind jgien, effter hand haffuer giordt sligt, och setter sig jgien tilbords eller staar och dricker, bøde til louget 4 Mk. och til dj fattige 1 Mk.

21. Huilcken, som dricker hin anden heell eller halff glas til, uden oldermanden det sambtøcker, tør den anden icke giøre hannem bescheed, uden hand det giøre vill, thj ingen bør at besuergis offuer sin effne. Huo 1) herimoed giør, bøede til louget 1 ortt och dj fattige 4 Sk.

22. Øll, lys och glas, jttem huis brøderne sellff med huer andre fortærer, schall laugs brøder siellff betalle.

23. Schriffueren schall aarligen haffue til lønn aff alle laugs brøder 24 corente Mk., schriffuer penge aff huer broder, som er j lauget, 2 Sk. och da at opuarte och forholde sig effter oldermandens befalling och saa vell at optegne huis brøst, som aarligen aff brøderne kand befindis, som hand vill andtsuare och vere bekiendt, dersom nogen vlempe kand befindis, da hand att straffis effter 8 mends sigelse.

24. Huo, som kommer effter freden er lyst til tinge, bøde huer stund en halff rixdlr., det samme, om nogen kommer for silde til oldermandens offuer den forsagte tiid, bøde derfor, som forskreffuet staaer.

25. Bliffuer nogen slet ude fra oldermends steffn[e] uden loulig vndskylding eller forfald, bøde derfor til lauget j tønde tyst øll och til de fattige 1 Mk.

26. Skall och brøderne, de som bliffue tilsagt och indtegnet huer tingdag at besidde tinget, fortenckt werre at søge, saa de sex paa huer side hoes byfogden at sidde, paa det alting kand gaa des ordentligere till; om nogen aff brøderne der jmoed staar, bøede til lauget 2 Mk., til de fattige 4 Sk., och dersom nogen aff brøderne bortte bliffuer, schall [hand] bøde effter det 6 och 7 capitell, som før er meltt.

__________

1) Rettet fra huor.

V s.372

27. Ingen aff tingmendene maa heller gaa aff tinget vden oldermandens minde och sambtøche, førend byskriffueren oples for dennem huis som er for retten passerit och tinget er aff holdet; huo 1) sig her imoed forbryder, bøde til lauget 1 ort och til dj fattige 4 Sk., och dersom hand bortte bliffuer och strax icke jgien indkommer paa tinget, da at bøde effter det 6 capitell, som før er melt.

28. Huilcken aff tingmendene, som til kommer at møde och icke møder ved tinget j det seniste, naar klocken er 8, der at lade sitt naffuen jndtegne aff schriffueren, och findis forsømmelig, da derfor att bøede 8 Sk. och til de fattige 4 Sk.

29. Dett haffuer veredt seduanligt, att brøderne paa alle sider haffuer forsørget dennem med deller at legge paa deris bencke for regen och snee at sidde, paa det huer ærlig mandts kleder, som er j lauget, kand verre vbesmittet, och huer aff brøderne giffue dertil 4 Sk., saa deeller bør schriffueren att lade foruare reene och tørre huer tingdag.

30. Alle disse forschrefne artichler sampt huis dette schraa om formelder, loffuer och beplichter wj os underschrefne en huer for sig med voris tro och loffue at holde och effterkomme uden all modsigelse och undschylding j alle maader, som erlig mend angaar och anstaar, udj alle maader, som wj for Gud allermegtigste och vorris gunstige øffrighed vill andtsuare. Dette sambtøcke vj underschrefne och med voris egen hender underschreffuet. Ex Haffnia d. 18 may anno 1654.

Hans Pedersen Klein. Anders Rasmussen. Jens Nielsen, brøger. Arendt Sontum. Willhelm Hessenbergh. Nicolaus Heisch. Christen Eliesen Slagter. Hans Hindrich Vogeler. Lauridz Jensen Koch, snediker. Niels Hagensen, bøcker. I. H. S. Lauridtz Jensen. M. B.    B. A. S.    T. S. S. B.    A, P. S. Hans Fues. Peder Pedersen. Berenndt Suntenbeck. Frichdrich(!) Lenck, buttemager. I. C. S.    P. L. S.    M. I. S.    M. S.    P. I. T., brøger. Jacob Søffrensen. Clement Rasmussen. Lennert Terckelsen, karmager. Jens Christensen, bager.

Indført i et samtidigt Haandskrift, Ny kgl. Saml. Kvart Nr. 674, der indeholder Kristoffers Stadsret, Kong Hanses Privilegier 7 Jan 1485, en Bestemmelse om Faredage af 18 Okt. 1560 og Kong Hanses Købstadret.

__________

1) Rettet fra huor.

V s.373

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 10 20:54:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top