eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.825

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 366
Nummer: 825


<-Forrige . Indhold . Næste->

825.

22 Nov. 1653.

Den forrige Mølleforpagter af Vandmøllen faar Nedsættelse i sin Restance.

Til rentemesterne.

F. 3. Vor gunst tilforn. Wider, att efftersom Anders Koch, tømrer mand, aff os underdanigst haffuer veret begerendis, att det motte forbliffue vid 100 rdlr. till aarlig forpactning aff Vandmøllen her udi vor kiøbstad Kiøbenhaffn for de to aar beregnet fra anno 1646, indtill samme mølle till os elskelig Henrich Møller iblandtt andett vore och cronens goeds bleff udlagtt, da effterdi wi aff os elskelig her Axell Wrop etc. hans underdanigste erklering naadigst erfarer, bemelte Anders Koch erbyder sig mere, ind hans søn till bemelte Henrich Møller nu aff samme mølle till forpactning giffuer, da ere vi naadigst tilifreds, att hand for de toe resterende aar, som forskreffuett staar, indtill bemelte Henrich Møller samme mølle till udleeg bekomb, maa nyde samme mølle forpactning for 100 rdlr. aarligen. Thi haffue i med hannem rigtig affregnen att giøre, paa dett vides kand, huad vi hannem paa hans resterende besoldning effter hans bestaldings breffs indhold skyldig bliffuer. Hafniæ 22 novembris anno 1653.

Sæl. Tegn. XXXII. 654.

V s.366

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 21:10:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top