eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.824

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 365
Nummer: 824


<-Forrige . Indhold . Næste->

824.

19 Okt. 1653.

Privilegium paa at besejle de Karaibiske Øer.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Jens Lassøn, voris renteriskriffuer, med hans medparticipanter, som hand till sig tagendis vorder, acter nogle platzer i Nordsøen och de Caribdiske insuler deris handell och trafiqve at søge och driffue, da haffue vi dennem paa vnderdanigste ansøgning och begæring effterskreffne privilegier naadigst bevilgett och forvndt: først at aff deris skibe och aff alle vahre, huad det være kand, som der till aff disse lande och riger behøffues at hensendis, den tilbørligh told her saa vell som i Øresund giffues och erlegges skall vndtagen aff huis till forskreffne skibs behoff nødig er eller vdi sig selff toldfrj och tilforn indfortoldet er. For det andet, huis folck till forskreffne handell fornøden giøris, maa fri och vbehindret vdi fred saa vell som feyde tiid brugis och medfølge. For det tredie effter fuldendet reise och beholden hiembkomst maa forskreffne Jens Lassen och hans medparticipanter her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn holde deris nederlaug och vden nogen visiteringh med skib och godtz igienem Sundet saa vell som her till byen frj indpassere, och huis vahre der aff paa fremmede steder och lande igien vdskibes och frj vdladis, derimod skal dee tilltenckt vere vdi en sum strax saa meget for reisens hiembkomst at erligge, som hand for vdgaaende baade vdi Sundet och her giort haffde, dog haffuer vi naadigst bevilget och tillat, saa och her med bevilger och tillader, at dee for ald told den første reise frem och tillbage maa vere frj och forskaanett, saa och at dee alle species, som till samme første reise fornøden giøris, toldfri her i riget maa indføre eller indskriffue lade, dog skal dee derimod tiltengt vere effter egen erbydelse strax effter den første vellafflagtt reise thou eller trei skibe igien at afffærdige och altiid farten och handelen, om Gud første gang giffuer lycke, forbedre och daa siden altid huer reise giffue en visse sum i steden for told, som forskreffuet staar. Forbydendis etc. Hafniæ d. 19 october anno 1653.

Sæl. Reg. XXIII 445.

V s.365

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 13:06:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top