eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.823

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 364-365
Nummer: 823


<-Forrige . Indhold . Næste->

823.

5 Okt. 1653.

Privilegium paa at besejle de Karaibiske Øer.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Hendrick Møller med et skib, Margrete Sara kaldet, acter at lade beseigle dee Caribiske øer liggendis i Westindien, daa haffue vi hannem paa vnderdanigst ansøgning och begæring effterskreffne privilegier der paa naadigst bevilget och forvndt: først at aff bemeltte skibe och aff alle vare, huad vere det kand, som hertill aff disse riger och lande behøffuis at vd passere och hensendis, den tilbørlig told her saa vell som i Øresund giffuis och erliggis skall, vndtagen aff huis till forskreffne skibs behøff nødig er och ellers udi sig selff toldfrj och tillforn indfortoldet er. For det andet, huis folck dis midler tiid till forskreffne handell fornøden giøris, maa frj och v-behindret udi fredts saa vell som feyde tiid brugis och medfølge. For det tredie effter forretted reise och beholden hiemkomst maa forskreffne Henrich Møller her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn holde hans nederlagh och vden nogen visiteringh med skib och godtz igiennem Sundet saa vell som her till byen frj indpassere, och huis vahre der aff paa fremmede steder och lande igien vdskibes och frj vdladis, der imod skal hand tilltenct vere udi en sum strax saa meget for reisens hiembkomst at erligge, som hand for udgaaende baade udi Sundet och her giort haffuer,

V s.364

efftersom meeste parten aff forbemelte vahre, som hand derfra bekommendis worder, dog paa fremmede steder igien udskibes. Hafniæ d. 5 octobris anno 1653.

Sæl. Reg. XXIII. 325.

V s.365

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 13:01:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top