eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.822

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 363-364
Nummer: 822


<-Forrige . Indhold . Næste->

822.

29 Sept. 1653.

Jakob Høyer skal stille Raadmand Peder Pedersen Borgen for en Gæld.

Til borgemester och raad i Christianshaffn.

F. 3. Vor gunst tilforn. Wider, att efftersom os elskelig Peder Pedersen, raadmand i Kiøbenhaffn, for os underdanigst haffuer ladet, andrage, huorledis hand till byetingett i vort kiøbstad Christians-

V s.363

haffn skall haffue hendett domb till betaldning offuer Jørgen Høyer, bundtmager dersammesteds, for en summa penge, hand paa sin hustruis faders affgangne Jan Jansens vegne effter wcasserede handskriffter hannem skall vere skyldig bleffuen, huilcken domb effter indsteffning siiden aff eder skall vere vid macht kiendt, och forskreffne Jørgen Høyer der effter voris steffning till førstkommende herredage haffuer tagett, dett Peder Pedersen formeener till udflucht och sagens ophold att vere skeed och paa sin rigtig gields fordring formedelst andre hans creditorer der offuer att skulle lide skade, derfor underdanigst begerendis, att bemeldte Jørgen Høyer motte tillholdis hannem for betaldning at forsichre eller pengene i retten at deponere eller selff borgen bliffuer. Da bede vi eder och naadigste ville, att i bemeldte Jørgen Høyer tillholder forskreffne Peder Pedersen nøyagtig caution for betaldning att stille, om hand sagen imod hannem till førstkommende herredage winder, eller och pengene strax till sagens uddrag for eder at deponere och nedsette. Hafniæ 29 septembris anno 1653.

Sæl. Tegn. XXXII. 627.

V s.364

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 12:56:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top