eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.820

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 362-363
Nummer: 820


<-Forrige . Indhold . Næste->

820.

25 Juli 1653.

Opfordring til Deltagelse i det frugtbringende Selskab. (Om dette se J. L. Wolff: Encomion Regni Daniæ 1654. S. 391-439).

Til borgemester och rad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Vor gunst tilforn. Efftersom vi udi voris regerings indtredelse haffuer fundett rigett for forrige krigs och andre tillfalds skyld att stiche udi stor gield och besuering, huor aff den hid indtill, huor gierne och omhyggeligen dett och aff os er bleffuen seett och søgtt, for misvext och andre till rigens forsuar och wfor[bi]gengelige omkostninger, som disse vanskelige tiider haffuer medførdt, sig icke endnu haffue kundett reedett, da paa dett federnelandet en gang igien kunde komme paa fodde, fra saadantt paahengende last befries och forrad af penge udi forfallende occasioner (uden undersotternis besuering) att bruge till veije bringes, haffuer vi [aff] christelig omsorig for vore kiere undersotters vellstand iblandt andre os der till tienlig forslagne middell dette, som eder herhos tillskichis, med voris elskelig Danmarchs riges raads raad practicabel och gott befunden, och till den ende att alle sig desto bedre der udi kunde finde, och om den profitt och fordeell, som en huer [udi] lengden der aff kunde tillvoxe,

V s.362

desto bedre forstendigis, dett udi trycken ladett udgaae, ey tuilendis, att alle och enhuer vore troe undersotter sig villig och redebon skall lade finde till att indtrede och en eller meire pladser effter sin tillstand der udi att tage, helst effterdi saa dett uden stor besuering och udleeg skee kand, alle och paa rendten aff deris indleeg faae fornøden forsichring deris liffs tid, och dett derforuden till federnelandens beste gerader, huilckett vi och imod en huer med kongelig gunst och naade igien vill viide att erkiende; thi bede vi eder och naadigste ville, att i borgerskabett her udi staden, saa viitt eder vidkommer eller angaaer, med skyldige flid saadant foreholder och till gemytt fører, paa dett fornøden antall aff folch her till med forderligste kand vorde till veije bract och dette mact paaliggende verch verchstillig giordtt, huor om i oss med allerførst eders underdanigste beretning udi voris cancelie haffuer att indskiche. Hafniæ 25 julij 1653.

Brev af lignende Indhold udgik 13 Juli s. A. til Adam Henrich Pentz at foreholde »alle vore hoffbetiendte och tienere« Sagen.

Sæl. Tegn. XXXII. 569-70.

V s.363

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 12:14:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top