eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.813

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 359-360
Nummer: 813


<-Forrige . Indhold . Næste->

813.

24 April 1653.

Udskrivelse af en Grundskat til Befæstningen.

Til borgemester och rad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Vor gunst tilforn. Vider, att efftersom den høyeste nød udfodrer, att vor kiøbsted Kiøbenhaffns fortification med dett første bliffuer fortferdigett, da efftersom dett heele rige och i synderlighed di her i byen boendis høyligen mact paaligger, haffuer vi med vor elskelig Danmarch rigis raads raad och samtycke fornøden befunden alle och enhuer, som her udi byen grund och eyendom haffuer, om en muelig hielp at lade besøge, huilckett vi eracter saaledis liggelig och uden stor besuering at kunde udi verch stillis, att effter denne taxt, som gaarden her for kand settis aff huer hundrede dalers verd, som grunden och eyendom sig beløber, en rdlr. bleff udgiffuen. Thi bede vi eder och naadigst ville, att i saadant strax uden nogen, orhaling lader forkynde och dereffter samme pengehielp hos alle de,

V s.359

under eders jurisdiction høre, strax lader indsamble, saa di i dett seniste inden 14 dage kand vere hos eder med rictig designation att affordre; och efftersom voris elskelig rigis raad dett samme aff deris gaarde och eyendom att giøre haffuer bevilgett, saa tuiler vi ike de andre aff vore kiere och tro undersater aff adell saa vell som giesligheden, som her nogen gaarde i byen haffuer, io dett samme samtycker och effterkommer; vi ville och naadigst, at vore egen tiennere, som grund och eyendom i staden haffuer, lige vid andre skulle contribuere, paa dett ingen, som udi denne byes defension och conservation er interesseret, skulle forskonis, och skulle i samme penge hos alle och en huer lade indfordre, och dersom nogen herudinden veigrer aff dennem, som i icke haffuer att befale, haffuer i rictig specification att lade indligge, hereffter i eder uden all forsømmelse haffuer att rette. Hafniæ d. 24 aprilis anno 1653.

Sæl. Tegn. XXXII. 518-19.

V s.360

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 11:38:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top