eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.810

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 358
Nummer: 810


<-Forrige . Indhold . Næste->

810.

5 Marts 1653.

Privilegium paa at besejle de Karaibiske Øer.

F. 3. Giøre alle witterligt, at wi wore vndersaatter participanterne, som de Carijbiske øer liggenndis vdi Westindien allerede vdi forleden aar beseylit och endnu her effter med huis widere medparticipanter, de till sig tager, ackter at beseyle, paa vnderdanigst ansøgning och begiering naadigst haffue bevilgit och tillat saa och her med bevilger och tillader, at de paa nest følgende aars tiid, saa frembt de ellers till forbemelte øer skiffve henskickendis vorder, maa nyde effterskreffne privilegier: 1. At aff huis skiffve och alle ware, haad dett wære kannd, som her till aff disse riger och lande behøffvis at vdpassere och hensendis, dend tilbørlige told her saa vel som vdi Øresund giffvis och erleggis skall, vndtagenn aff huis till forbemelte skiffvis behoff nødig giøris och ellers vdi sig selffver fri for told kand være och tilforn indfortoldit er. 2. Huis folck disimidlertid till forbemelte hanndell fornødenn giøris maa fri och wbehindrit vdi freds saa velsom feyde tid brugis och medfølge. 3. Effter forrettit reyse och beholdenn hiemkomst maa de her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn holde deris nederlag och vden nogenn visitering med skiff och gods igiennem Sunnde(!) saa vel som her till byen fri indpassere, och huis ware deraff paa fremmede steder och lande igien vdskiffvis och fri vdladis, derimod skal de effter egen erbydelse tiltenckt være vdi enn summa strax saa megit for reysenns hiembkomst at erlegge, som de for vdgaaende baade vdi Sundit och her giort haffuer, effterdi saa meste partt aff forbemelte ware, som de derfra bekommer, dog paa fremmede steder igien vdskiffvis. Forbydendis etc. Hafniæ 5 martij 1653.

Sæl. Reg. XXIII. 441.

V s.358

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 11:26:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top