eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.805

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 355-356
Nummer: 805


<-Forrige . Indhold . Næste->

805.

8 Okt. 1652.

Udskrivelse af en Skat paa Tjenestefolk i Købstæderne til Fædrelandets Forsvar.

Obne breffue til geistligheden och borgerskabet i Fyen och Kiøbenhaffn.

F. 3. Helse eder vore kiære troe undersatter professores, prester, borgemester, raad och samptlige borgere boendis udi vor kiøbsted Odensee evindeligen med Gud och vor naade. Efftersom dett fornufftig er bleffuen efftertencht alle ordre om færdernelandens defension at vere forgieffuis udi dise vanskelig och vitt udseende tider, med mindre middel och derhos optenches, huorved en anseenlig summa penge kunde indsamlis til at giemmis och haffuis udi forraad, och derfore iblant anditt for gott er bleffuen anseet och bevilgett, at alle tieniste folch offuer ald Danmarch, mands eller quindis personer, enten de borgerskabet eller gejstligheden i kiøbstederne tiener eller tilhører, ingen undtagen uden de seylendis, anlangende udi dette aar beregnit fra Michaelis førstkommendis dend fierde part af deris fuldaars løn paa tuende terminer skulde miste nemlig halfparten til Martini førstkommendis och den anden halffueparten til paaske dernest effter, huilchet huer hosbunde saaledes skulde indbeholde och landcommissarierne leffuere och dett siden i samme hans tieners, vere sig een eller flere, deris aarsløn at afkorte, huorimod vi naadigst haffuer bevilgett, att alle saadanne tienistefolch, som ellers nogen skatt skulde giffue, udi varende ene aar for ald anden skatt maa vere fri och forskaanitt. Wi tuifler ingenlunde paa, mens visligen formoder, efftersom saadant enhuers egen velstand, gaffn och conservation mest angaaer, at alle och enhuer vore kiere tro undersatter af geistligheden och borgere udi forbemelte kiøbsteder som gode patrioter herudinden, som forskreffuett staar, sig desto villigere ufortræden och redebon skal lade finde, heldst effterdi saadan deris godvillige udgifft iche til nogen anden brug, end som forskreffuett staar, nemlig federnelandens vern och protection skal bliffue anvendt och altsammen til den ende til huer provinces land commissarier leveris, som dett i landkisterne udi god forvaring hos dett anditt adelens godvillig hielp skal lade henlegge, huorfra det och ey skal tages, under hvad prætext

V s.355

dett och vere kand, medmindre nogen uformodelig och hastig hendelse eller merchelig nød (derfra os dog den milde Gud bevare) rigett anstøtte, och ey uden bemelte land commissariers vilie eller vidskab deraf tagis eller forbruges. Tuifler derfore ingenlunde paa, at saadant af alle och enhuer af forbemelte geistlig och borgerlig stand boendis udi forbemelte vor kiøbsted Odensee jo med tilbørlig och skyldig redeboenhed och lydighed vorder effterkommmitt, huilchett vi stedtze med kongelig gunst och naade ville erkiende. Hafniæ 15 septembris 1652.

Ligesaadan breffue udgich til borgemester och raad och samptlige borgere i Kiøbenhaffn. Hafniæ 8 octobris eodem anno ut supra.

Obne breffue til gejstligheden och de høylerde i Kiøbenhaffn om den fierde part af folcheløn, saa och til professorerne paa Soer. Hafniæ 1 maij(!) 1652.

Ligesaadanne breffue udgich til decanum och meenige professores paa dett kongl. adelig academie Sorøe. Hafniæ den 8 octobris eodem anno ut supra.

Sæl. Tegn. XXXII. 351-52.

V s.356

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 11:00:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top