eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.80

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 45
Nummer: 80


<-Forrige . Indhold . Næste->

80.

27 Feb. 1622.

Lægerne skulle aarlig visitere Apothekerne, sætte Taxt paa Lægemidler hvert Aar og maa ikke nægte at besøge Fattige.

Til menninge practicerende medicis vdj Kiøbinghaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom wi naadigst nogen tid forleden eder samptlich paalagt och befalett haffuer apothekerne her i vor kiøbsted Kiøbinghaffn nogle gange aarligen att skulle besøge och forfare, huorledis de skulle vnderholdis, huilckett wi forfarer icke att effterkommis, da wille wi och her med naadigst befale, att j saadant endelig fremdelis effterkommer, saa fremt j en huer icke vill haffue forbrutt itt hundrede daller for huer gang saadan eders forsømmelse findis, haffuendis tillige indseende, att aarlig en ny taxe bliffuer giordt och thrøgt, synderlig effterdi wi naadigst forfarer j den forrige taxe en deel saaledis att were anslagen, att dett halffparten bedre kiøb i dett ringeste kand haffuis thill Hamburg och andenstedtz. Och kand till saadant taxt settelse och apotheckers besigtelse woris hoff medicus, saa fremt hand ellers icke udj woris tieneste er forhindrett, med till fordris. Der nest, efftersom os och vnderdanigst tillkiende giffuis, att en deel aff eder sig skulle wegre fattige folk att besøge for den betalning, udj voris forordning formeldis, och som i ellers som rette medici billigen plichtig ere, da bede wi eder j lige maade och endeligen wille, att saa mange, medicinam brugger, skall were forplichtet dennom att besøge, som dett begerendis er, paa dett wi fremdelis wore vndersaatters klage med tilbørlig straff imod eder icke skulle corrigere. Der med etc. Hafniæ 27 februarij [1622].

Sæl. Tegn. XXII. 22-23.

V s.45

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 19:10:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top