eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.789

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 348-349
Nummer: 789


<-Forrige . Indhold . Næste->

789.

17 Jan. 1652.

Om Befæstningen.

Til hr. Axel Wrup.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom adelen herudi vort land Sielland godvilligen for nogle aar siden haffuer samtycht af huer to hundrede tønder hart korn effter rostieniste taxsten at underholde en karl med skouffl och spade at arbeide her paa festningen for vor kiøbsted Kiøbenhaffn udj trej aar och huer aar paa 4 maaneders tid, eller och i det sted giffue udi samme trei aar af huer 200 tønder

V s.348

hart korn 1 rdlr. om uggen i 4 maaneder, dersom vi iligemaade naadigst ville bevilge det samme af huer vor och cronens 200 tønder hart korn, och vi naadigst erfarer endnu at restere it aar, som samme udloffuede hielp til arbeidet paa bemelte festning at fortsette iche er fremkommen, da bede vi eder och naadigst ville, at y vore och cronens bønder udi eders lehn tilholder, at de effter jordbogens summarum, som beløber sig 7122 1/2 tønder 1 fd. korn, 35 1/2 karle, beregnet af huer 200 tønder korn en karl, huer med en skoffl och en spade til den 5 aprilis førstkommendis hidfremskicher til at arbeide paa forskreffne festning och at de dennom paa 4 maaneders tid med underholding forsiuner eller i steden for huer karl 1 rdlr. om ugen fremskicher; for det øffrige aff jordbogen, huoraf iche fuldkommelige kand holdis en karl, ville vi naadigst, at de bønder i huert lehn, som intet udi forskrefne karl at holde tilkommer, skulde giffue om ugen udi Kiøbenhaffns lehn om ugen 3 mMk. 2 Sk., och at de det til samme tid lader fremkomme. Huilche som nu karle eller penge fremskicher, de skulde sig hos eder angiffue och sig lade indskriffue eller penge levere; begiffuer sig nogen derfra, inden forskrefne 4 maaneder er ude, uden pas fra eder, den skal strax settis, huor och naar hand betredis, paa Holmen i jern at arbeide, och at i giører den anordning, at dette uden forsømmelse effterkommis och i verch stillis. Hafniæ 17 janvarii 1652.

Sæl. Tegn. XXXII. 242-44.

V s.349

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 9 08:50:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top