eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.777

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 343-344
Nummer: 777


<-Forrige . Indhold . Næste->

777.

5 Avg. 1651.

Om Udskrivning af en Skat paa 1500 Rdl. ligesom Skat af Tjenestekarle og Købmandssvende.

Obne breff til Kiøbenhaffn om skatten.

F. 3. Helse eder alle vore kiære troe undersatter, borgemestere, raadmend och meenige borgere udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn evindelig med Gud och vor naade. Wider, at efftersom vi til rigens gields affleggelse en anseelig summa penge behøffuer saa och udi denne farlige tids tilstand til vore kiære och troe undersatters defension sampt landes och rigers nødvendig forsuar iche haffuer kundet forbigaae endnu en tid lang den ringe militie at continuere, som anordnit er, da haffue vi, i huor ugierne vi det och giorde, med voris elskelig Danmarchis rigis raads raad och samtyche naadigst for gott och nødigt eractit eder saa vel som andre vore kiøbsteder udi vort rige Danmarch om en muelig hielp at lade besøge, och haffuer vi naadigst ladet taxere vor kiøbsted forskreffne Kiøbenhaffn for it tusinde fem hundrede rdlr. in specie eller des værd, nemlig(!) slette march for huer daler udi god gangbar mønte. Disligeste skal och huer tienistedreng udi eders bye giffue en rdlr. in specie eller des værd, som forskreffuet staaer, saa och huer kiøbsuend meere effter deris formue. Thi bede vi eder och hermed biude, at y retter eder med samme penge til førstkommendis Martini dag at erlegge, som y saaledis ere taxerede fore. Disligiste en rdlr. in specie af huer tienistedreng saa och kiøbsuenne mere och effter deris formue til lantcommissarierne udi vor land Sieland den halffue part och den anden halffue part paa voris rentekammer at levere och fremsende, som den siden skal fremskicke och lade levere, huor vi hannom naadigst befalit haffuer, haffuendis herudinden flittig och tilbørlig tilsjun at med forskreffne hielpes och contributions ligelse och leggelse retferdig omgaaes, saa den rige hielper den fattige, och huer dertil legger, efftersom hand handel, brug och næring haffuer. Saa och at aldeelis ingen kiøbsuend eller tienistedreng der udi byen, ihuo de tiene eller tilhøre, bliffuer forskaanit, och at y et rictig mandtal paa forskreffne kiøbesuenne och

V s.343

tieniste drenge med forskreffne contribution fremskicher. Ladendis eder herudinden som troe och lydige undersatter godvilligen befinde. Wi ville igien vide och ramme eders gaffn och beste och vere eder alle och enhuer en naadig herre och konning. Datum Hafniæ den 5 augusti 1651.

Sæl. Tegn. XXXII. 146-47.

V s.344

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 19:59:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top