eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.764

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 337-338
Nummer: 764


<-Forrige . Indhold . Næste->

764.

7 Okt. 1650.

Anordning om Tiggere.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom wi daglig maa erfare och see for øyen den store vskickelighed, som her i byen findes, formedelst den mangfoldighed aff bettlere, som sig her i staden opholder, huilchet vell en part aff denne besuerlige dyre tid foraarsagis, mens allermest deraff at de vdi saadane tillfald wel-betenckte och meente atskillige forordninger icke saaledis tagis i agt och effter kommes, som det sig billigen burte, da haffer wi icke lenger kundet forbigaa eder hermed alworligen at paaminde och strengeligen befale, at i dermed haffer den tilbørlige indseende, som kongelige forordninger eder vnder straff tillholder och nocksom anwiser. Thi efftersom vdi woris elskelige kiere herr farfaders høylofflig ihukommelse forordning nocksom er beskickit, huorledis med føre och stercke, som sig med bettlen will nehre, forholdis skulle, huorledis de arme, som i meenigheden føed ere och hiemme haffer, fra andre adskillies skulle, vdi wisse register antegnes, med tegen forsørges, de andre byen forwiises, och de, som saadane forwiiste huser och herberger, straffis skulle och ingen almise meddelis, saa fattis da intet andet, end saadant effter denne meenighedens beskaffenhed bliffer tillbørligen effterkommet, vdi werck stillet och med idelig, vaffladelig och skarpeste opsiun wed lige opholdet. Thi bede wi eder och naadigst wille, at i aldelis ingen, som sunde och karske ere, tillsteder sig med bettlen at opholde, medens enten till arbeid eller vdaff byen forwises, ei heller nogen her i byen at omgaa och bettle vden allene de, som enten ere her fødde eller hiemme haffer, och dersom flere arme byen tillhørige befindes, end paa de fattiges huse aff deris wise och v-wise indkomme kand bliffe forsørgede, at de da aff de fattiges forstandere vdi en seerdelis bog wed naffn antegnis och giffes byens tegn, at de derved kiendis at høre byen till. Mens andre, som bede om allmise

V s.337

vden samme tegen, aff stoderkongerne at paagribes, for de fattiges forstandere indstilles och aff dennem offerhøres, och hues de da befindes at høre till meenigheden och rette almise hoffeder at were, da dennem at giffes tegen, huis icke, da forwises byen och effter kongelig forordning tillbørligen straffes. Och paa det ingen bedrag med samme tegen skall skee, haffer wi naadigst for got anseet, at alle betlere huer fierding aar vdi de fattiges huser en gang tillsammen kommer, naar det aff predicke stolen ankundiges, och da effter den bog, huor deris naffne ere antegnede, offersees, om de haffer deris tegen, och da affordris deris tegen, som ere bortdøde, och andre giffes. Och dersom nogen imod forbud vnderstaar sig nogen fremmede och forviiste betlere at huse och herberge, de da effter forordningen at straffis som de, der huser andre fredløse. Och paa det at saadant hereffter vfeilbar kunde vdi werck stillis och idelig observeres, wille wi alworligen haffe paabudet, at dette, som forskreffuet staar, aarligen aff predickestolene i alle kierckerne forkyndes paa de tuende tider, naar de andre kongelige forordninger vdi meenighedsens paahør opleses. Haffniæ 7 octobris 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 403.

V s.338

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 09:22:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top