eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.757

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 333-334
Nummer: 757


<-Forrige . Indhold . Næste->

757.

8 Juli 1650.

Eggert Eggertsen skal forlods have Betaling i Maren Christen Bentsens Bo.

Til rentemesteren.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelig Egert Egersøn, jndvoner her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, for os vnderdanigst haffuer ladett andrage, huorledis Maren, affgangne Christen Bentzens her sammestedtz effter hindis till hannem vdgiffne handskrifftis lydelse 1100 daler hoffuett stoel skall vere skyldig, for huilche gieldtz fordring hand skall hafue forhuerffuett borgemesters och raadtz domb her samme stedtz, at hand vdj hindis godtz, huor dett findis, jndførsell och vdleeg etc. burde at nyde, huor effter hinder och ved domb till bytingett skall vere lougdag forelagt forskreffne hoffuett summa sampt dends forfaldene rente och anvende omkostning att betalle, och formedelst hun dett iche skall haffue effterkommett, skall hindis boe dend 28 maij sidst forleden om vdleg vere blefuen søgt. Mens efftersom der till gielldens affbetalling intett godtz skall vere funden, skall hun vere anmodett en vor elskelig kiere her faders salig och høyloffuelig ihukommelses vnderdanigste restsedel vdj betalling at vdlegge, dett hun dog ey heller giøre ville, huor paa hannem dog aff os elskelig borgemester och raad skall vere tillfunden bemelte Egert Egersøn strax att contentere och enten dend begierte restseedell till hannem att leuere eller och stille borgen eller borgen bliffue, huilchet forbemelte affgangne Maren Christen Bentzens dog icke skall haffue achtett eller effterkommett, da effterdj bemelte Eggert Eggersøn vnderdanigst beretter sig ingen anden middell att vjde sin betalling ved att erlange, da bede vj eder och naadigst ville, att j huercken

V s.333

forskreffne Maren Christen Bentzens eller nogen anden paa hindis vegne nogett paa forskreffne voris salig her faders restseedell lader erlegge och betalle, førend forskreffne Egert Egersøn først forloddis for nogen anden hindis creditorer effter forige vdgangne domme for hoffuettstoell, rente och omkostning fuldkommeligøn och nøyachtig der aff contenteret och betalt worder. Haffniæ d. 8 julij 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 316.

V s.334

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 08:35:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top