eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.754

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 331-332
Nummer: 754


<-Forrige . Indhold . Næste->

754.

3 Marts 1650.

Om en Trætte mellem Jakob Madsen og en Købmand i Narva.

Til Jørgen Seefeld, Niels Trolle, Jørgen Rosenkrantz ocb Oluff Daae.

F. 3. Helser eder os elskelige kierligen med Gud och vor naade. Vider, att efftersom der begiffuer sig iring oeh trette jmellom

V s.331

os elskelig Jacob Madtzen, borgemester vdj vor kiøbsted Christianshaffn, paa dend ene och Carsten Andersen aff Narven paa den anden side, huorom endog vj effter hindis kierlighetts dronningens i Suerig naboevenlig intercession naadigst tilforn haffde anbefalett eder vore rentemestere dennem jmellom att forhandle dett beste mueligt vaar j mindelighed att foreene, haffuer parterne dog sig ey till nogen forligelsesmaahl villett bequemme, mens bemelte Jacob Madtzen derimod paa sin side tillneffnd eder Jørgen Rosenkrantz och Oluff Daae, Carsten Anderson eder her Tage Tott och her Niels Trolle, och som dennem effter sagens befunden beskaffenhed der om enten i mindelighed eller ved endelig dom och sentence kunde adskille, och sampligen denne woris naadigste befallning derom till eder vnderdanigst verett begierendis, thj bede vi eder och naadigst ville, saa och hermed fuldmacht giffuer, att i retter eders leylighed effter med forderligst paa en beleylig och aff eder selff berammette tid och sted parterne for eder att indsteffne och dennem om forneffnde deris tuistighed effter de documenter, som for eder derom fremblagt vorder, effter och des befunden beskaffenhed enten i mindelighed jmellem att foreene, huor till i haffue eders største flid att anvende, eller och ved endelig dom och sentents att adskillige(!). Huis i och hervdinden enten i mindelighed eller ved endelig dom forrettendis vorder, dett haffuer i till parterne vnder eders hender och zignetter fra eder att giffue beskreffuet, som i ville andsuare och were bekient, ladendis dett ingen lunde. Haffniæ 3 martj 1650.

Sæl. Tegn. XXXI. 227.

V s.332

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 8 08:24:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top