eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.74

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 42-43
Nummer: 74


<-Forrige . Indhold . Næste->

74.

4 April 1621.

Borgmestere og Raad skulle afsige Dom, om det til Sukkerraffinaderiets Gunst bør forbydes Fremmede, at sælge Sukker i smaa Partier.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffnn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, efftersom sucker raffinereren wdj wor kiøbsted Kiøbennhaffn, Cornilius Cuscort wed naffn, wnderdannigst os haffuer ladet foreholde, huorledis mange fremmede och wdlendiske aff Hollannd och anndre steder paa adtskiellige tider om aarit der udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn wdstaar

V s.42

med sucker, fall holder och wdj helle och halffue pund høygere och ringere wdhøcker och selger, forskreffne sucker raffinerer till største skade och affbreck i hanns næring och hanndell, da bede wij eder och wille, attj denn sag for eder wdj rette tager och med dett aller første wed rettemesig domb effter lougenn och recessen, och efftersom [de] billigt och rett att were erachte kunde, affsiger och kiennder, om saadant høckerij dennom anndre till skade saaledis bør och kannd tillstedis, och om di iche bør saadanne ware aff skibene lige wed anndre kiøbmendtz ware att selge och affhennde, och huis i derudinden for rett kiendendis worder, attj dett wnder eders stadtz zegell giffuer forskreffne sucker raffinerer beskreffuit. Dermed etc. Frederichsborig den 4 aprilis 1621.

Sæl. Tegn. XXI. 562.

V s.43

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 18:33:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top