eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.725

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 322
Nummer: 725


<-Forrige . Indhold . Næste->

725.

22 Juli 1648.

Om Arbejde paa Befæstningen.

Til rector och professores vdi Kiøbenhaffn.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wi wore och cronens saa well som adelens tienere her vdi wort land Sæland haffuer ladet tilsige, at de, liige som vdi forleden aar skeet er, skulde aff huer tu hundrede tdr. korn en karl fremskicke, som paa festningen her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn kunde arbeide, eller och penge i det sted at fremsende; huilcket effterdi i och aff eders universitets goedts haffuer bevilget, da bede wi eder och naadigst wille, at i i liige maader alle forskreffne universitets bønder och tienere tilholder, at de liige wed wore och adelens effter bemelte eders universitets jordsbogs summarum (som beløber sig i hart korn 3077 tdr. 1 skp., 15 karle, beregnet aff huer 200 tdr. korn en karl, som før er sagt), huer med en skoffuel och en spade till den 24 augusti hiid fremskicker till at arbeide her paa forskreffne festning, och at de dennem paa fiire maaneders tiid med nødtørfftig vnderholding forsiuner eller i stedet for huer karl en rdlr. om wgen fremskicker. Huilcke som nu karle eller penge fremskicke, de skulde sig hos os elskelig Axell Wrup etc. angiffue och sig lade indskriffne eller penge leffuere. Begiffuer nogen sig der fra inden forskreffne fiire maaneder ere vde vden pass fra forskreffne Axell Wrup, den skall strax settes, huor och naar hand betrædes, paa Holmen i jern at arbeide, och at i giører den anordning, at dette vden forsømmelse effterkommes. Dog effterdi det er sildig paa aaret, waar best, at de, penge giffue wilde, dennem strax wilde paa en eller tu terminer effter huer andre fremskicke, paa det des meere arbeide paa en tiid kunde foretages. Hafniæ den 22 julij 1648.

Brev af lignende Indhold og samme Datum til Roskilde Kapitel, hvis Jordegods beløber sig til 9201 Tdr. 2 1/2 Skp. 1 1/4 Ottingkar Hartkorn.

Sæl. Tegn. XXXI. 5.

V s.322

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 11:14:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top