eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.723

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 320-321
Nummer: 723


<-Forrige . Indhold . Næste->

723.

20 Juli 1648.

Om Arbejde paa Befæstningen.

Til leensmendene i Sæland.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och naadigst wille, at du wore och cronens bønder vdi Croneborg leen tilholder, at de effter jordbogens summarum offuer forskreffne leen, som beløber sig 5290 1/2 tønder korn, 26 karle beregnet aff huer 200 tdr. korn, en karl huer med en skoffuel och en spade till den 24 augusti førstkommendes hiid fremskicker till at arbeide paa festningen her wed wor kiøbsted

V s.320

Kiøbenhaffn, och at de dennem paa fiire maaneders tiid med vnderholding forsiuner eller i steden for huer karl j rdlr. om wgen fremskicker. For det øffuerige aff jordbogen, huor aff icke fuldkommelig kand holdes en karl, wille wi naadigst, at de bønder vdi samme leen, som intet vdi forbemelte karle at holde tilkommer, skall giffue om wgen i forskreffne leen 2 mMk. xj Sk., och at de det till samme tiid lader fremkomme. Huilcke som nu karle eller penge fremskicker, de skulle sig hos os elskelig Axell Wrup till Belteberg, wor mand, tiener, bestalter oberster till foedts och gouverneur vdi wor befestning Christianopel, angiffue och sig lade indskriffue eller penge leffuere. Begiffuer sig nogen derfra, inden forkreffne 4 maaneder ere vde, vden pass fra forskreffne Axell Wrup, den skall strax settes, huor och naar hand betrædes, paa Holmen i jern at arbeide, och at du giører den anordning, at dette vden forsømmelse effterkommes och i werck stilles, dog effterdi det er sildig paa aaret, waar best, at de, penge giffue wilde, strax paa en eller tu terminer effter huer andre dennem wille fremskicke, paa det des meere arbeide paa en tiid kunde foretages. Hafniæ den 20 julij 1648.

Sæl. Tegn. XXXI. 4.

V s.321

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 10:39:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top