eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.72

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 39-42
Nummer: 72


<-Forrige . Indhold . Næste->

72.

9 Jan. 1621.

Opfordring til at tilbagesende de forrige Lemmer i Tugthuset.

Til effterskreffne lensmend.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiidt, att efftersom wdi forgangen aar, der Tuchthusit her udj wor kiøbstedt Kiøbennhaffn bleff formedelst denne store siugdomb opgiffuenn, adtskiellige baade aff di quinndfolck, der inde ware, ere paa adskiellige steder henkommen och sig iche igienn indstellit, der det bleff befallit, thj bede wij dig och wille, attu wdj ditt leen flichtelige lader forfare, om nogen aff dennom, som wdj forskreffne tuchthuus haffuer werit, sig der opholder, och saa frempt di der befindis och aff forskreffne tuchthus wdenn pas er kommen, du da dennom, huor di och paa huis guodtz di ind och finndis, lader affordere och hid offuer till tuchthusitt igienn lader frembskicke, och till tinge allestedtz derudj ditt leen lader kundgiøre, att ingen sig hereffter wnderstaar slig eller anndre wore folck, som ingen pas haffuer, att antage eller handtheffue, naar di fordris tilbage och iche haffuer affskeed. Dermed etc. Haffniæ den 9 januarii anno 1621.

Siellannd:

H. Christiann Friis - Kiøbenhaffn. Christoffer Bassi - Cronneborg. Mogens Pax - Roskild. Palli Rosenkrandtz - Wordingborg. Peder Bassi - Møen. Axell Wrne - Ringsted closter. Ernst Normand - Andtuorskoff. Key Randtzou - Callundtborig. Olluff Rosenspar - Draxholm. Alexander Raab - Holbeck. Lauridtz Grubbe - Aalholm. Jørgen Grubbe - Halsted closter. M. Hans Steffensen - Soer. Knud Wrne - Thrøgeuelde.

Fyen:

Jacob Wlffeld - Nyborigh. Holgier Rosenkrandtz - Ottense. Jørgen Brahe - Hagenskoff. Marquord Bilde - Ruggaard. Corfidtz Rud - Hindtzgaffll. Enuold Kruse - Trankierd.

Judtlannd:

Mandrup Parsberigh - Aalborighus. Eske Broch - Drotningborig. Christian Holck - Silckeborig. Iffuer Juell - Bøffling. H.

V s.39

Albrett Skiell - Riberhus. H. Wldrich Sandberig - Lundenes. H. Jørgen Skiell - Kalløe. Lauridtz Ebbesen - Skanderborig. Mogens Kaas - Mariager. Claus Daae - Westeruig. Reinholdt Heidenstrup - Stiernholm. Thygge Brache - Skiffhuus. Anders Friis - Siegelstrup. Thønne Friis - Ørum. Knud Gyldenstierne, - Hald. Lauridtz Lindenou - Aarhus. Otte Brahe - Koldinghus.

Skaane:

Siguortt Grubbe - Malmøhus. H. Anders Sincklar - Landtzcronne. Holgier Rosenkrantz - Laugholm. Laxmand Gyldenstierne - Frosteherrit. H. Anders Bilde - Helsingborig. Otte Marsuin - Christianstadtz leen. Gabriell Kruse - Gladsax. Falck Lycke - Christianopell Leen. Knud Gyldenstierne - Warberig. Erich Rosenkrantz - Halmsted. Thagge Thott - Sølffuidtzborig.

Register paa dennom, som er bortløben.

Mandrup Parsberig:
Jørgen Thommesen, fød i Wendsyssel i Skiørstrup. Anne Thommesis, fød i Nibbe.

Eske Brock:
Dorette Frandtzdatter, fød i Rannders.

Lauridtz Ebbesen:
Søffrenn Mogensen, Peder Andersen, Knud Rasmussen, Mickell Hansenn, Madtz Jensen, Søffren Nielsenn, Jep Pedersen, Niels Madtzen, Lauridtz Mickelsen och Marenn Jennsdaatter. }
}
}
fød i Skanderborigh.
Jørgen Pedersen, fød i Hylcke, Thommis Jensen, fød i Ydim, Anders Rasmussen, fød i Ondrup, Søffren Rasmussen, fød i Ydim, Søffrenn, Jennsenn, fød i Gieduig. }
}
}
wed Skanderborig.

Otte Brahe:
Simmen Jensen, fød i Kolding, Mette Søfrensdatter, fød i Weill, Maren Christensdatter, fød i Kolding, Anne Andersdaatter, fød i Kolding, Mette Lauridtzdaatter, fød i Kolding, Madtz Lauridtzen, fød i Aakierd, Hanns Tommesen, fød i Gambsted wed Kolding.

Reinholtt Heidenstrup:
Niels Jensenn, fød i Horsens.

Lauridtz Lindenou:
Olluff Pedersen, fød i Aars.

Mogens Kaas:
Jens Nielsen, fød i Mariager

  

Holgier Rosenkrandtz:
Rasmus Hansen
Hans Nielsen
Jørgen Sommer
Niels Christensen.

}
}
}
}
fød i Ottense
V s.40

Jacob Wlffeld:
Jens Clausen, fød i Nyborig.

Enuold Kruse:
Birgette Sallomunsdaater, fød i Rudtkiøbing.

   Christoffer Baszi:
Berndt Tommesen
Johane Lauritzdaater
Karen Nielsdatter
Karen Persdatter
}
}
}
}
fød i
Helsingøer.

Key Randtzoue:
Pouell Jensen, fød i Kallundborig.

Palli Rosennkranndtz:
Jacob Jørgensen, fød i Prestøe, Olle Ibsen, fød i Nestued. Anders Jensen, fød ibidem.

H. Anders Sincklar:
Jens Christensen, fød i Landtzcrone.

Thagge Thott:
Sander Sandersen, fød i Sølffuidtzborig.

Ernst Nordmand:
Michell Nielsen, Peder Pedersen, Sidtzele Jahansdaatter, fødde i Slagelse.

Siguortt Grubbe:
Christen Pedersen, Jens Andersen, fødde i Malmø.

Erich Rosennkrandtz :
Thrud Sammuelsen
Claus Samuelsen
Johan Hansen
}
}
}
fød i Hallmsted.

Post scriptum:

Wdj lige maade bede wij eder och wille, attj lader opsøge dise effterskreffne personner, som sidst aff wortt tuchthus formedelst siugdom bleff forløffuit, som er Jacob Nielsen paa Holmen, Anne Pedersdaatter, Anne Lauridtzdaatter derudj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, disligiste Anne Nielsdaatter wden for Wester portt, saa di siden strax wdj tuchthusit igienn indkommer. Datum vt in litteris.

Christoffer Bassi:
Ingeborig Ogisdatter, Margrette Frandtzdaatter, fødde i Helsingøer.

Siguortt Grubbe:
Jens Andersen i Malmøe.

Ernst Nordmand:
En dreng, Jørgen ved naffn, i Slaugelse hoes Peitter Weffuer boer i Bierbyegade, Maren Pedersdatter aff Slagelse.

Holgier Rosennkrandtz Jørgensen:
Rasmus Jensen aff Fyen.

V s.41

Post scriptum:

Wdj lige maade bede wij eder och wille, attj med dett allerførste lader opsøge dise tuennde personner wed naffn Jørgen Thommesen, fød i Wendsysell i Skierstrup, och Anne Thommesis, fød i Nibe, som och wd aff wortt thuchthuus er wdkommen, och siden, om di kannd befindis, i da dennom med førdeligste hid offuer till thuchthuset frembskicker. Datum vt supra.

Sæl. Tegn. XXI. 546-48.

V s.42

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 18:00:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top