eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.701

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 313-314
Nummer: 701


<-Forrige . Indhold . Næste->

701.

21 Avg. 1647.

Om Udlæg af en Grund ved Østervold til Ove Gjedde.

Till Axell Wrup.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiid, at efftersom os elskelige Offue Giedde etc. wnderdanigst haffuer weret begierendis den pladtz aff graffuen och wollen wed Østerport i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som ligger nest op till det ny torff och langs gaden till den ny wey, som fra den Gammel mønt offuer graffuen er lagt och imod øster offuer graffuen till wognmesterens det ny hus, som nu opsat er, at hand imod Torffuet och gaderne kand bygge sine huse och, som graffuene nu ere, anlegge damme och haffuer, som hand best siunis, thi bede wi dig och naadigst wille, at du samme pladtz med fliid lader besee och affmaale och dig imod os ercklerer, huor lang, wiid och bred den bliffuer effter hans begiering, saa wiit os icke till werckets och gadernis anlegning kand forhinderlig were, och efftersom

V s.313

hand erbyder sig selff at wille lade afføre den wreenlighed, som ligger imellem affgangen Albret Skeels gaard wed Grønegaden (som hand nu boer vdi) och op till den gade, som er forordnet at skal gaa fra Østerport och forbi Githuset till Piilestrædet, paa det hand till gaden maa vdfløtte sit planckwerck for forskreffne gaard, da haffuer du det i liige maader at lade besee och affmaale och dig erklere, om wi deraff nogen skade kand haffue, eller om det kand were gaden till forhindring, paa det wi os siiden wiidere derom naadigst kunde wiide at resolvere. Fredericksborg den 21 augusti 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 242.

V s.314

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 6 19:10:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top