eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.682

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 307
Nummer: 682


<-Forrige . Indhold . Næste->

682.

25 Maj 1647.

Om Arbejde paa Befæstningen.

Til Roskilde capittel.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Eftersom i tilforne haffuer bekommet woris naadigste missive anlangende at fremskicke karle med skouffuel och spade till den 9 junij førstkommendis paa festningen her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn at arbeide saa wiit eders capittels goedts sig kunde beløbe, huer karl aff 200 tdr. hart korn beregnet, eller j rdlr. for huer karl om wgen, och wi nu naadigst erfarer eders capittels tienere at were moxen offuer det gandske land adspridde, saa de icke vden med største besuæring wed huer 200 tdr. korn saaledis kunde sanckis och vdi leg beskickes, at karlene aff dennem kunde till weye bringis, och de residerende derforuden icke at haffue den gehør offuer absentium dieris tienere, at de samme penge och karleløn aff dennem kunde bekomme, da paa det woris forrige naadigste befaling wfeilbarligen kand effterkommis, wille wi naadigst, at alle prælati, canonici och vicarij baade residentes och absentes item tutores for Roskilde domkiercke och forstanderen for Dubrødre hospital skulde selff samme forskreffne penge eller karleløn, nemlig j rdlr. for huer karl om wgen aff forskreffne 200 tdr. hart korn, vdi rette tiide till forskreffne termin rictig fremskaffe och erlegge, enhuer paa de bønders wegne, som haffuer gaarder eller jorder i brug, som tilhør de prælaturer, canickedomme, vicariater, portioner eller procuratoria, de ere forleent med, item des tilliggendis kierckers, presters och hospitals tienere, som i det acter at forsuare och were bekiendt, tagendis hervdi ingen forsømmelse. Hafniæ 25 maij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 190.

V s.307

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 6 08:08:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top