eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.678

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 305-306
Nummer: 678


<-Forrige . Indhold . Næste->

678.

22 Maj 1647.

Axel Urup beskikkes til at forestaa Befæstningen.

Til Axell Wrup.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiid, at wi naadigst haffuer for got anseet, at du offuer den nye fortification och arbed, her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn nu giøris, skall haffue direction och der hos saa lenge forbliffue, som derpaa i dette aar bliffuer arbeidet, huor till och 3 capitainer skall forordnis, som med folcket skall haffue opsiun, at wercket med fliid bliffuer fortsat, huorom du wiidere hos os elskelig riigens marsk ordre haffuer at anamme. En skriffuere, som pengene till samme werck deputerede aff landet och byen kand anamme och paa tilbørlige steder derfor effter din ordre regnskab giøre, maa du selff, huilcken dig got siunis, antage. Och for saadan din wmage wille wi dig naadigst monadtligen, saa lenge samme werck continuerer, aff de middel, dig dertill leffueris, paa din egen person bewilge 150 rdlr., huer aff forskreffne 3 capitainer 20 rdlr. och skriffueren 20 rdlr. Dig tilskickes herhos en copie aff de breffue, som till wore leensmend her i wort land Sæland och capitelet i Roskilde vdgangne folcket anlangendis, som paa wercket at arbeide skall fremskickes, huoreffter du dig wiidere kand haffue at rette och forholde. I liige maader wille wi, at du offuer dennem, som fra andre leene her i Sæland fremskickes, skall lade mandtal holde eller penge i stedet for folcket anamme och andre derfor i steden leye, saa wel som och her hos borgemester och raad anamme huis penge, som de aff byens grundskatter ere befalede at opberge, och nu strax i tiide

V s.305

bestille fornøden materialia, som kunde were vdi beredskab, at folcket som arbede, icke der effter skulde tøffue och opholdis. Hafniæ 22 maij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 186.

V s.306

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 5 13:13:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top