eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.677

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 304-305
Nummer: 677


<-Forrige . Indhold . Næste->

677.

20 Maj 1647.

Om Arbejde paa Befæstningen.

Til leensmendene offuer ald Sæland.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och naadigst wille, at du wore och cronens bønder vdi dine leene tilholder, at de effter jordbøgernis summarum offuer forskreffne leene, som beløber sig 5290 1/2 tdr. korn aff Croneborg leen, 26 karle; aff Fredericksborg leen, huis jordbog beløber sig 5953 tdr. korn, 29 karle, och aff Abrahamstrup effter jordbogen, som er 1135 1/2 tdr., 5 karle (beregnet aff huer 200 tdr. korn en karl) huer med en skoffuel och en spade till den 9 junij førstkommendis hiid fremskicker till at arbeide paa festningen her wed wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och at de dennem paa 3 maaneders tiid med vnderholding forsiuner eller i steden for huer karl en rdlr. om wgen fremskicker; for det øffrige aff jordbogen, huoraff icke fuldkommelig kand holdis en karl, wille wi naadigst, at de bønder i huert leen, som intet vdi forbemelte karle at holde tilkommer, skall giffue om vgen i Croneborg leen 2 mMk. 11 Sk., Fredericksborg leen 4 mMk. 4 Sk. och i Abrahambstrup leen 4 mMk. 2 Sk., och at de det till samme tiid lader fremkomme. Huilcke, som nu karle eller penge fremskicker, de skulle sig hos os elskelig Axell Wrup till Belteberg, wor mand, tiener, bestalter oberste till foeds och gouverneur vdi wor festning Christians-

V s.304

priis augiffue och sig lade indskriffue eller penge leffuere. Begiffuer nogen sig derfra, inden forskreffne tre maaneder ere vde, vden pass fra forskreffne Axell Wrup, den skall strax settis, huor och naar hand betrædis, paa Holmen i jern at arbeide, och at du giører den anordning, at dette vden forsømmelse effterkommis och i werck stillis. Hafniæ 20 maij 1647.

Liigesaadant et breff fick capittelet vdi Roskilde anlangensis j liige maader at tilholde alle dieris capittels bønder i huosomhelst de tiene eller tilhøre, at de liige saa wel som kongens och cronens effter sidst indleffuerede jordbogs summarum, som beløber sig 9201 tdr. 2 1/2 skp. 1 1/4 ottingkar, 46 karle (beregnet aff huer 200 tdr. korn en karl) till den 9 junij hid fremskicker, lydendis ellers ord fra ord som det forrige. Hafniæ 20 maij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 181-82.

V s.305

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 5 12:59:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top