eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.676

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 303-304
Nummer: 676


<-Forrige . Indhold . Næste->

676.

16 Maj 1647.

En Skat udskrives til Befæstningen.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiider, at efftersom den høieste nød vdfordrer, at wor kiøbsted Kiøbenhaffns fortification med det første bliffuer forferdiget, da efftersom dette heele riige och i synderlighed de her vdi byen boendis høiligen mact paaligger, haffuer wi med woris elskelige Danmarckes riiges raads raad och samtycke fornøden befunden alle och enhuer, som her vdi byen grund och eyendom haffuer, om en mueligt hielp at lade besøge, huilcket wi eracte saaledis ligelig och vden stor besuering at kunde i werck stillis, at effter den taxt, som anno 1645 giort bleff aff huer hundrede dalers

V s.303

werd, som grunden och eyendommen sig beløbber, j rdlr. bleff vdgiffuen. Thi bede wi eder och naadigst wille, at i saadant strax vden nogen forhaling lader forkynde och dereffter samme penge hielp hos alle de, vnder eders iurisdiction høre, strax lader indsamble, saa de i det seeniste inden 14 dage kand were hos eder med rictig designation at affordre, och efftersom woris elskelige riiges raad det samme aff dieris gaarde och eyendom at giøre haffuer bewilget, saa tuiffle wi icke, de andre aff wore kiere och tro vndersaatter aff adel saa wel som geistligheden, som her nogen gaarde i byen haffuer, io det samme samtycker och effterkommer. Wi wille och naadigst, at wore egne tienere, som grund och eyendom i staden haffuer, liige wed andre skulde contribuere, paa det ingen, som vdi denne byes defension och conservation er interesseret, skulle forskaanis, och skulde i samme penge hos alle och huer lade indfordre, och dersom nogen sig her vdinden wegrer aff dennem, som i icke haffuer at befale, haffuer i rictig specification at lade indlegge. Hereffter i eder vden all forsømmelse haffuer at rette. Hafniæ 16 maij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 178-79.

V s.304

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 5 12:52:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top