eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.65

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 35-36
Nummer: 65


<-Forrige . Indhold . Næste->

65.

24 Nov. 1619.

Der skal afsiges Dom mellem en Kirkeværge ved Frue Kirke og Professorerne.

Til Palle Rosenkrantz och Key Rantzou.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom os elskelige, hæderllige och høiglerde mennd, rector och proffessores wdi Kiøbenhaffns vniuersitet ehre kommen wdi ehn rettergang met ehn borger her wdi byenn weed naffn Lauritz Hansen Skriffuer, som paa noegen thiidt lang haffuer weret kierchewerge for wor Frue kierche hersammestez, och epter adt di hannom for hans regenskab och forneffnte wor Fru kierchis tutella for os elskelige borgemestere och raad her sammestez haffuer ladet indsteffne och thilthalle baade for en anseenlig summa aff kierchens penge hoes hannom bestaaendis

V s.35

saa och for omkostning paa kierchen ehn part offuer fortingningenn, ehn part gandske wnøttig wden vniuersitetentz samtøche emod fundatzen anuenndt, da haffuer forneffnte borgemestere och raad interesserede och wdi fundatzen med vniuersitet indbundene och incorporerede at wide forneffnte wor Frue kierchis gauffn och beste, och dersom den noegedt wret thilføigdes, da at wehre med derpaa at thalle, wdi samme sag att dømme sig iche willet wnnderstaa eller derudinden at kunde wehre dommere, tha bede wi eder och wille, atj med førderligste leiligheed her wdu wor kiøbstedt Kiøbenhaffn indsteffner for eder wdi rette saa wel forneffnte rectore[m] och professores her wdi vniuersitetet som och forneffnte Lauritz Hansen och dennom emellum kiender och dømmer, om hvis irringer och trette dennom om forneffnte wor Frue kierches regenskab och wergemaall emellom ehr eller indfalde kand och thil ehn enndellighet forhielper, efftersom i kunde erachte christelligt, billigt og retten gemees at wehre, och efftersom j wille ansuare och wehre bekiendt. Dermett etc. Haffniæ den 24 novembris anno 1619.

Sæl. Tegn. XXI. 468-69.

V s.36

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 16:56:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top