eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.644

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 291-292
Nummer: 644


<-Forrige . Indhold . Næste->

644.

27 Jan. 1646.

Om Afgjørelse af en Trætte mellem Borgmester Jakob Drejer paa Christianshavn, Falk Lykke og Henning Quitzou.

Til Oluff Brockenhus och Melckior Oldeland.

Christ. 4tus. Helse eder os elskelige Oluff Brockenhus til Hiulebierg och Melchior Oldeland til Wgersleffgaard, rentemester, wore mend, tienere och befallingsmend offuer Suendstrup och Rindtskloster, kierligen med Gud och wor naade. Wiider, at efftersom os elskelig Falck Lycke til Bollerup etc. hos os vnderdanigst lader andrage, at der sig nogen tuist och irring skall begiffue imellem hannem, hans systersøn Henning Quidtzow til Quidtzowsholm, wor mand och tiener, paa den eene, och Jacob Dreyer, borgemester i Christianshaffn, paa den anden siide, formedelst tuende gieldtsbreffue, som forskreffne Falck Lycke beretter sig at haffue leffueret til forskreffne Jacob Dreyer, aff huilcke det ene skall were vdsat til Margrette, affgangne Jørgen Fyrens, boendis vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och det andet til Hans Pedersøn, boendis vdi wor kiøbsted Helsingøer, huormed forskreffne Falck Lycke formeener sig och forskreffne hans systersøn at were skeet wret, efftersom hand beklager, at de for forskreffne gjeldsbreffue ingen rictighed kand faa, thi bede wi eder och naadigst wille, saa och hermed fuldmact giffuer, at i med forderligste forskreffne interesserede for eder indsteffner och om forskreffne tuistige sag, som

V s.291

dennem om forskreffne tuende gieldtsbreffue imellem er, med fliid forhører och enten dennem i mindelighed derom forhandler eller och wed endelig dom och sententz effter sagens beskaffenhed atskiller, som i det wille andsuare och were bekiendt. Huis i och her vdinden enten i mindelighed eller och wed endelig dom och sententz parterne imellem giørendis eller forrettendis worder, det wille wi naadigst, at i dennem vnder eders hender och signeter fra eder skall giffue beskreffuet. Dersom och en aff eder for lowlig forfald skyld icke kand møde tilstede, da skal dog den, som tilstede kommendis worder, hermed fuldmact haffue en anden god mand i den vdebliffuendis sted til sig at tage och alligewel denne woris naadigste befaling fyldest giøre och effterkomme. Flensborghus 27 janvarij 1646.

Sæl. Tegn. XXIX. 5-6.

V s.292

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 20:05:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top