eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.63

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 34-35
Nummer: 63


<-Forrige . Indhold . Næste->

63.

1 Juli 1619.

Kirkeværgerne ved Vor Frue Kirke skulle begge handle i Forening om Kirkens Indtægt og Udgift.

Til vniuersitet och borgemestere och raad wdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, efftersom wi naadigst forfarer, ehn aff borgerne wdi wor kiøbstedt Kiøbenhaffn, som ehr ochsaa aff kirchewergerne for Wor Fru kierche dersammestez, allerede skall haffue ehn anseenllig summa aff kierchens restantz hoes sig wdi forwalting, och iche hand derfore endnu skall haffue giort kierche regenskab richtig och endellig, tha effterdi det eder weedkommer kirchewergerne at forordne och di iche wehrhafftige eller dychtige ehre at affsette, bede wi eder och wille, att i hans regenskab paa kierchens wegne nu strax forhører, haffuendis thilbørlligh tilsiun med, at kierchen wederfaris den deell, billigheed och retten

V s.34

ehr, saa fremt j iche selffuer derfaare will stannde thill rette, wdi lige maader att i haffuer flitig indseennde met, at kierchens restanz aarlligen bliffuer leffuerit kierchen thill beste wndtagen huis der beuisis hoes bønnderne at bliffue bestaaendis, saa well som di breffue, der lyder paa kierchens pendinge, som hoes wise borgere wdsettis. Och skall med kierchewergerne hereffter saalledis forholdis, at den ehnne kierchewerge wdenn den andens widskab ingen aff kierchens penge skall maa wdsette ey heller befatte sig med hegraffuelser at sellge, bygninger att foretage, paa det di begge om kierchens leilligheed kunde wide beskeed saa och samptlligen dertill, eptersom billigtt ehr, suare. Dermet etc. Haffniæ den j julij anno 1619.

Sæl. Tegn. XXI. 425-26.

V s.35

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 16:47:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top