eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.625

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 284-285
Nummer: 625


<-Forrige . Indhold . Næste->

625.

8 Juli 1645.

Om Udredelsen af Kopskatten og om Provianteringen.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wi bede eder och naadigst wille, at i straxen vden nogen ophold och vndskylding werer tiltengt at erlegge och clarere vdi renteriet den til den 15 junij sidst paabuden mandtals skatt her aff byen, efftersom tiiden lenge siden er forfalden, til huilcken den skulde haffue weret erlagt, saa och at giøre rictighed for den till paaske sidst forleden paabuden grundskatt, 2 rdlr. paa huer 100 beregnet effter gaardenis wærd och taxt, saa wel inden som vden byen, med sær och vdførlige mandtals forklaring, huad enhuer vdi rede penge særdeelis och vdi waare særdeelis derfor haffuer betaldt och erlagt. Wi wille och derhos naadigst, at i med allerførste en rictig mandtal och specification fra eder skall giffue beskreffuet och vdi renteriet indleffuere, huorledis och huoreffter i de penge, som til Malmøes guarnisons vnderholding aff eder nogen tiid forleden bleff vdgiffuet, maanedtlig aff borgerskabet er opbaaren, saa wi ald dets beskaffenhed deraff kunde see och erfare. Efftersom i och nogen tiid forleden haffuer bekommet woris naadigste befalning, at i os vnderdanigst skulle forstendige, huorledis byen med proviant och anden fornødenhed waar forseet, och endnu icke aff eder (som billigen burde) er skeedt, da bede wi eder och naadigst wille, at i

V s.284

saadan woris naadigste befalning med forderligste effterkommer och ellers altiid werer tiltenckt straxen vden forhaling at giøre, huis wi eder naadigst paabiuder och befaler, saa frembt i icke dertil wille suare. Hafniæ 8 julij 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 393-94.

V s.285

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 12:31:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top