eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.585

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 262-263
Nummer: 585


<-Forrige . Indhold . Næste->

585.

28 Juli 1643.

Der skal opkræves Synsmænd ang. en Tvist mellem Fru Mette Rosenkrands og Peder Hansen Holst om en Gaard i Købmagergade.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom os elskelig fru Mette Rosenkrantz, affgangne Otte Brahe Persens effterleffuerske, for os vnderdanigst lader andrage, huorledis nogen jrring och tuistighed sig skall begiffue imellem hinde och Peder Hansen Holst, renterieskriffuer, anlangendis nogen biugning, bemelte Peder Hansen ind paa hindis gaard och grund her j byen vdi Kiøbmagergade hinde till sckade skall haffue bygt och forandret, huilcken sag hun for eder skall haffue indsteffnet at paakiende, och j des vanseet hinde ey skall haffue willet tillstede nogen winder at føre eller siunsmend at opkreffue, som beggis deris grund kunde besigte, aff dend aarsag wi

V s.262

naadigst haffue skiødt bemelte Peder Hansen dend gaard och eyendomb, hand j och paaboer, da effterdi bemelte fru Mette Rosenkrantz nu vnderdanigst haffuer werit begierendis, hinde maatte tillstedis 8 vuillige siunsmend at opkreffue, och hindis windnisbyrd at maatte forhøris, bede wi eder och naadigst wille, attj hinde eller hindis fuldmegtige herudi ingen forhindring giør, mens sagen effter loulig process for eder tager och derpaa kiender, som forsuarligt kand were. Hafniæ den 28 juli 1643.

Sæl. Tegn. XXVIII. 67.

V s.263

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 20:11:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top