eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.580

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 260-261
Nummer: 580


<-Forrige . Indhold . Næste->

580.

21 Jan. 1643.

Indretning af 11 December Termin.

Christianus qvartus giør alle vitterligt. Efftersom dend daglig forfarenhed nochsom vdwiser, huad merckellig bequemlighed alle de provincier befinder, som nogen wisze bestemte och wedtagen tid och sted, huor och naar enten dend penge haffuer at sette paa rentte adt vdsette, eller den som trænger till dem at begiere, kunde wide sin nødtørfft at søge och befordre, da effterdi samme bequemlighed haffuer vdi Jydland och Fyen allerrede rigtige terminer fast vformercket vdi gaffnlig brug indførtt och endnu behollder, haffue wi med woris elskelige Danmarckis rigis raads raad och sambtycke naadigst for gott anseett for Sielland och Skaane den fiortende dag for Jule helligt her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn at naffngiffue och forordne, saaledis att alle de, som effter denne dag penge paa aarlig rente enten optager eller vdsetter, skulle pligtig were till bemelte termin deris breffue att rette och stilere. Befindis nogen her effter vdi Sielland

V s.260

och Skaane anden stiill end som forskreffuit staar vdi deris breffue at bruge, skall samme breffue agtis, som de jmod woris naadigste forordning giort er och derfore vdi rettergang krafftisløs och vdygtige nogen til betaling at forbinde, dog hermed icke meent huis contracter och andre breffue, som enten j kiøb eller anden handell giøris och derfore icke till saadan enlig termin saa eigentlig kunde henføris widere end huers leglighed det kunde lide och medbringe. Huoreffter sig alle och en huer kunde wide att rette och for skade at tage ware. Giffuet Hafniæ den 21 januarii anno 1643.

Sæl. Tegn. XXVIII. 10-11.

V s.261

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 17:05:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top