eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.579

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 260
Nummer: 579


<-Forrige . Indhold . Næste->

579.

10 Jan. 1643.

Om Godtgjørelse for Vin og Brød til Holmens Kirke og Præstepenge af Nyboder og Skipperboderne.

Til Erick Ottesen.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wid, at wi naadigst haffuer for gott anseet, at aff skibsbøszerne skall aarligen her effter giffuis os elskelig her Niels Christensen Spend, sogneprest till Holmens kircke, 70 spec. dlr., som skall forbrugis till lius, win och brød udi kircken och till de siuge, bedendis dig och wille, att du hannum forskreffne 70 spec. dlr. aarligen hereffter lader bekomme, och wille wi, att hand siden skall forskaffe capelanerne win och brød till siuge, om fornøden giøris. Och efftersom os elskelig her Søffren Christensen, capelan paa Holmen, vnderdanigst os giffuer tillkiende, att hand paa nogle aarsz tid haffuer sielff bekostett win och brød till de siuge, hand besøgt haffuer, da wille wi, at du hannum for huertt aar skall giffue 10 spec. dlr., som och skall tagis aff skibsbøszerne. Och efftersom wi forfarer, at der giffuis penge aff wore boer her wdi byen saawelsom aff dennom wed S. Anne broe till presterne, da wille wi dermed saaledis forholldet haffue, att en wis personn skall tillforordnis samme penge aarligen at indkreffue, och siden skall samme penge delis vdi fire parter, de to parter till Holmens sogneprest och de toe parter till de tuende capelaner sammestedtz. Hafniæ 10 januarij 1643.

Sæl. Tegn. XXVIII. 6.

V s.260

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 17:02:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top