eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.577

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 248
Nummer: 577


<-Forrige . Indhold . Næste->

577.

31 Dec. 1642.

Om et Mageskifte af Bøndergods mellem Vartov Hospital og Frederik Reetz til Tygestrup.

Til Wartou hospitals forstandere.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom os elskelig her Frederich Reetz til Tyggestrup etc. vnderdanigst til magelaug er begierendis effterskreffne siuff gaarde och goedtz liggendis udj Tyeberig herredt i Odderup bye, som høre til Wartou hospitall och nu besiddis aff Poffuel Markursen, Niels Oluffsen, Madtz Christensen, Jørgen Andersen, Jørgen Madtzen, Oluff Poffuelsen och Jens Lauritsen, huorimoed hand vnderdanigst erbyder sig igien at ville udlegge til hospitalet effterskreffne hans gaarde och goedtz i Faxøe herret udj Kongsted sogen, Grunderup gaard, Sørren Pedersen paaboer, vdj Grunderup bye en gaard, Peder Knudsen paaboer, huilchen gaard forneffnte Sørren Pedersen i Grunderup gaard ochsaa brugger, noch udj Rønnede fire gaarde, som Morten Knøpell, Niels Jensen, Hans Knøpel och Erich Block paaboer, med it gadehus sammestets sampt iij pund meell udj Brødbechs mølle, da haffue vi naadigst befalet os elskelig Niels Trolle til Trolholmb, befallingsmand paa vor gaard udj Roskilde, och Wincents Bille til Walbygaard, wore mend och tiennere, at de begge forneffnte gaarde och goedtz saauel det, som her Frederich Reetz fra hospitalet er begierendis, som det, hand derimoed igien vill udlegge, skulle imoed huer andre ligne och legge och sig imoed os erklere, om det goedtz, som fra hospitalet begieris moed det, som derimoed igien erbydis, for belegligheds eller anden herligheds skyld kand mistis, saa och at de eder skall lade forstendige, naar samme lignelse foretagis, at i eller eders fuldmegtige da och kunde møde tilstede, bedendis eder derfore och ville, at i, naar i derom aduaris, retter eder effter enten selff eller ued eders fuldmegtige at møde tilstede och da paa hospitalets veigne at foregiffue, huis i deri kand haffue at sige, och tillige med dennom, huis derudj sluttet bliffuer, at vnderskriffue och forseigle. Hafniæ den 31 decembris 1642.

Sæl. Tegn. XXVII. 430.

V s.248

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 13:04:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top