eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.555

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 240-241
Nummer: 555


<-Forrige . Indhold . Næste->

555.

16 el. 17 Okt. 1641.

Ejendomme, der tilhøre de Fattige, Skolen og Præsteskabet, maa afhændes paa visse Betingelser.

Til d. Jesper Brochmand, Simon Surbech och Jacob Michelsen.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom vi naadigst komme udj forfaring om den store skade, de fattige, skolen och ministerium udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn haffue deraff, at de iche maae fri selge och affhende huis gaarde och grunde, som de haffue leye och jordskyld aff, da effterdj det er billigt och christeligt de fattigis, skolens och ministerij gaffn och beste at vide och forfremme, haffue wi naadigst beuilgit, at forneffnte fattige, skolen och ministerium maae fri affhende de gaarde och grunde, som de haffue leye och jordskyld aff, dog med saadan vilkor som effterfølger: Først om den gaard eller grund iche med saadan forbehold til de fattige, skolen och ministerium er giffuen, at den iche maae affhendis; for det andet, ingen gaard at affhendis, med mindre att renten aff betallingen i det ringeste kand huusleyen opløbbe, och ingen grund at selgis fri, med mindre at renten aff pengene kunde dobbelt saa høyt opløbe som den aarlig jordskyld; for dett tridie ville vi naadigst, at ald huis kiøb och forhandling saaledis skeer, skall skee med superintendentens, de toe eldste borgemesteris udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn och de interesserende deris breff och vnderskriffuelse; for det fierde huis saaledis solt bliffuer, deraff skall pengene strax udsettis

V s.240

paa rente hoes visse folch och capitalen aldrig at maae optagis, mens renten at skal følge dennom, som tilførn aff godtzet haffuer opbaaret leye och jordskyld, och ville vi, at derpaa skall holdis rigtig bog. Hafniæ den       octobris 1641.

(Det nærmest foregaaende Brev er dateret d. 16de, det nærmest følgende d. 17de).

Sæl. Tegn. XXVII. 221.

V s.241

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 08:01:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top