eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.554

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 239-240
Nummer: 554


<-Forrige . Indhold . Næste->

554.

16 Okt. 1641.

Bartskær Blasius Møller afskediges som Værge ved Vor Frue Kirke.

Til professores sampt borgemestere i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wi naadigst komme udj forfaring, huorledis Blasius Miller, barsker och induoner her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som aff eder skal vere tilforordnet Wor Frue kierchis vergemaall her sammestetz sig at skulle betage, sig for eder paa consistorio skall haffue veigret effter fundatzen och gammel seduane rectori paa kierchens veigne sin flid och

V s.239

troskab ued handstrechning at loffue och tilsige, formenendis sig som en suoren borger ey nogen anden øffrighed end borgemestere och raad noget pligtig vere at andloffue, da bede vi eder och naadigst befale, at i tillige med thi aff de fornemste sognemend udj forneffnte wort Frue sogn forordner en anden dygtig och vederhefftig boesiddendis mand, som kierchens jordbog, regenskabber och wergemaals bestilling sicherligen kunde betrois, huilchen effter fundatzen och gammel skich och sæduaane uden nogen nye foruending vil rette sig effter paa consistorio rectori och professoribus at andloffue, at hand sin betroede kiercheuergemaall anlangendis intet uden deris minde och samtyche wil foretage och kierchens gauffn och beste i alle maader søge, saasom hand for Gud och alle som uedkommer vil forsuare, andseendis at vi aldelis ingen nouiteter mod gammell sæduane uille tilstede, huoreffter i eder siden altiid i slig hendelse kand vide at rette och forholde. Hafniæ den 16 octobris 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 220.

V s.240

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 07:56:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top