eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.535

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 232-233
Nummer: 535


<-Forrige . Indhold . Næste->

535.

24 Jan. 1641.

Om Tolden til S. Annæ Bro og Baadsmændenes Boliger.

C. 4. giøre alle witterligt, att efftersom wi for nogen tiid siden haffue forordnet udj sex aar at skulle udgiffuis thold till den nye bygning ued St. Annæ broe och bodtzmends woninger at forferdige for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huilche sex aar nu ere forbie, och samme paabøden thold iche haffuer kundt tilstreche, da haffue wj med woris elskelige Danmarchis rigis raads betenchende och samtyche naadigst for gott andseett bemelte thold fremdelis, intill wi anderledis lader andordne, at skall udgiffuis, nemlig till forneffnte bygnings ved St. Annæ broe fornødenheed at skall erleggis aff ald Fransk och Spansk saltt, som hid i rigerne aff nogen kiøbmand indføris, vere sig indlendske eller udlendske, fire skilling Dandske aff huer tønde, dog adelen huis saltt, de selff lader hente med kiøbmend, som salt for sig selff iche fører, herfore forskaanett. Sammeledis skall huer indlendske kiøbmand, som silcheuare indfører, vere sig huad det er, intet vndertagendis, giffue sex pro cento, och vdlendiske otte pro cento; derhoes skall och aff indlendiske, som klede fører, giffuis trey pro cento och aff udlendiske 4. Disligeste till bodtzmends voninger at skall giffuis aff alle skibbe, kreyer, skuder och ferger, som udj wore rigger Danmarch och Norge och des vnderliggendis øer hiemme haffuer eller her udj landet den største deell affredet haffuer, aarligen aff huer lest, de dregtige ere, en halff rix ortt, men aff fremmede for huer gang, de her i rigit laaszer och lader, en halff rix ortt, som forskreffuet staar, som aff woris tilforordnede tholder paa huer steed skall opbergis och annammis, som hidintill skeed er. Och skulle borgemestere, raad och wore fogder vere tholderne herudinden beforderlige en rigtig designation, om de dennom derom tilsigendis worder, paa alle indlendiske skibbe, kreyer, skuder, ferger och deris lastis stoerheed at bekomme, endog och wore tholdere och selff der-

V s.232

foruden dermed skall haffue flittig indseende, som de agter at forsuare. Och skall samme thold, som i saa mader effter haanden opbergis, tillige med anden wor och chronens thold paa vort rentecammer aarligen leffueris och derfore serdelis regenskab giøris. Aff de skibbe och skuder, som paa landet holdis eller ankommer, huor ingen tholdere ere, skall wor lensmand huer udj sitt lehn lade forneffnte thold opberge och till tiid och steed, som forskreffuet staar, fremskiche. Hereffter alle och enhuer etc. Koldiughuus den 24 januarij 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 137. Samme Dag Brev til alle Lensmændene i begge Riger om at lade dette Brev læse.

V s.233

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 12:14:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top