eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.53

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 31
Nummer: 53


<-Forrige . Indhold . Næste->

53.

22 Juli 1618.

En enkende Daler skal i Jordskyld til Universitetet gælde for 3 Mk.

Til borgemester och raad wdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att eptersom os elskelig, hederligh och høilerde mend, professores paa wortt universitet her udi Kiøbenhaffn wnderdanigst os haffuer thillkiende giffuett, nogen thuist och irringh imellom dennom och borgerskabett hersammestedtz sig att begiffue ahnlangendis nogen jordskyld, som gaar aff nogle jorder, som konningh Christian thend thredie, wor kierre her faders fader salig och høylofflig ihukommellse, thill vniversitetet hedenlagtt och perpetuerit haffuer, och epterdj der befindis anno 1547 en forordning der om epter høybemeltte hans kierligheds befallingh att werre giortt, hour høygtt jordskyld aff saadan eyendom bør att giffuis, och siden anno 1573 och anno 1581 med kong Fridrichs den andens, wor kierre her faders (salligh och høylofflig wdihukommellse) obne breff att werre forordnett, att hour thillforne thre mMk. gaffuis, eptersom dalleren den thid gich, derfor skulle nu wdi lige maader for thre mMk. giffuis en enkinde daller. Tha wille wy, att samme forordning, eptersom det i sig selff billigtt ehr, epterkommis och for huer 3 Mk., som forbemeltte forering(!) wdwiser, her epter en enchende daller eller saa mange anden ordinarij møntt, som en enchende daller nu heller her epter geildendis worder, skall derfore ehrleggis. Ther med etc. Haffniæ 22 julij 1618.

Sæl. Tegn. XXI. 329-30.

V s.31

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 4 20:38:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top