eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.462

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 207
Nummer: 462


<-Forrige . Indhold . Næste->

462.

4 Maj 1638.

Om Vartov Hospitals Tilgodehavende i den Gaard ud til Købmagergade med tilliggende Huse i Landemærket, paa hvis Grund Trinitatis Kirke skal bygges.

Til her Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at efftersom os elskelige Michel Søffrensen, raadmand udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst for os haffuer ladit andrage, huorledis hand for nogen rum tid siden, der hand vaar hospitals forstandere udj Wartou, skall haffue aff de fattigis penge sammestedtz udsat paa rente hoes en borger der udj forskreffne Kiøbenhaffn ved naffn Claus Lauritzen nogle hundrede daller och till forsichring at skall haffue udj pant tagit aff hannom siuff woninger liggendis i Landemerchet der i forskreffne Kiøbenhaffn, disligeste hans gaard i Kiøbmagger gaden der sammestedtz, huilchet hand beretter till tinge rigtig skall vere giort, och samme hans gaard och woninger nu at vere nederbrutt och paa stedet igien en nye kierche at skall opbyggis, vnderdanigst begierendis hand paa de fattigis wegne maa bliffue contenterit, daa bede wi eder och naadigst wille, at j med flid forfarer, om forskreffne Michell Søffrensens pant udj forskreffne woninger och gaard er saa rigtig, som det sig bør, och dersom det rigtig befindis, j daa tilholder dennom, som er befalit at annamme de penge, som er beuilgit till den nye kierchis bygning sammestedtz, at de forskreffne Michel Søffrensen paa de fattigis wegne contenterer och tilfritzstiller enten med penge eller woninger igien. Flensborg den 4 maij 1638.

Sæl. Tegn. XXV. 299-300.

V s.207

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 18:37:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top