eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.457

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 205
Nummer: 457


<-Forrige . Indhold . Næste->

457.

2 Jan. 1638.

Om Tilendebringelsen af en Sag mellem Johan Ettersen og afgangne Tolder Villum Mogensen.

Til hr. Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at efftersom der haffuer sig begiffuet nogen jrring mellom affgangne Willom Mortensen, woris forrige tholder udj Øresund, och Jahan Ettersen, borger och induoner udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, anlangendis nogit krud, de samplig till os leffuerit haffuer, och derom for os och os elskelige Danmarchis rigis raad er gangit domb, att forskreffne Jahan Ettersen skall giøre forskreffne Willom Mortensen (nu hans arffuinger) regenskab, huor hand haffuer kiøbt hansz krud, och sagen aff os er hensatt till os elskelige borgemestere och raad udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som den haffuer hafft for dennom och den henuiist till effterskreffne fire mend och borgere der sammestedtz, nemblig Christen Bendtzen, Hans Hoffuemand, Christopher Trøner och Morten Schultt, som derom dennom imellom skulle liquidere och till ende giøre, huilchet forskreffne 4 mend iche ennu, som forskreffne affgangne Willom Mortensens arffuinger beretter, haffuer effterkommit, daa bede wi eder och naadigst wille, at j forskreffne 4 mend tilholder, at de med det allerførste effter huis beuisninger for dennom jndleggis, endeligen och uden videre forhaald dennom imellom derom liquiderer och med samme sag till ende giører. Hadersleff den 2 januarij 1638.

Sæl. Tegn. XXVI. 267-68.

V s.205

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 18:03:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top