eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.438

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 198-199
Nummer: 438


<-Forrige . Indhold . Næste->

438.

22 Feb. 1637.

En Fædrenearv afkortes til Fordel for Stivfaderen.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom den slagterquinde wed naffn Maren Hendrichsdatter boendis udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn for os vnderdanigst haffuer ladet berette, huorledis hun paa skiffte effter sin forrige hosbond Anders Pedersen, slagter, skall vere for kort kommet, idett hun sine børn effter forskreffne deris fader 800 daler till fæderne arff haffuer udmyndet, och nu er igien gifftet med en anden slagter ved naffn Hans Hermandsen, och er derfor vnderdanigst begierendis, at forskreffne hendis hosbonde och hinde till deris samptlig vnderholdning motte en deell aff samme penge effterladis, daa aff høyuigtige betenchende, saa och effterdi forskreffne summa iche uden foreldernis største forarmelse till børnene gandske att kunde komme befindis, haffue wi naadigst beuilgitt, att forskreffne quinde och hendis hosbond maa en deell aff samme penge effterladis. Huorfor i dennom imellom haffuer at handle saa wiit eder christeligt och rett kand siunis, dog med saa skiell, at forskreffne hendis hoesbonde for eder loffuer och tilsiger sig tilbørligen imod hende och

V s.198

hendis forrige mands børn at ville forholde. Antuorskouff den 22 februarii 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 157.

V s.199

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 13:18:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top