eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.437

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 198
Nummer: 437


<-Forrige . Indhold . Næste->

437.

22 Feb. 1637.

Ang. en Trætte mellem Arnt Dyssel og Ove Gjedde.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, at os elskelig Offue Giedde till Tommerup, wor mand, tiener och befallingsmand offuer Egerne och Brunelaugs lehn, os vnderdanigst haffuer ladet tilkiende giffue sig paa affgangne Thønnis Nielsens børns veigne, som hand er verge for, at vere geraden udj trette imod Arnt Dyssell, borger och induoner udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och en anden borger der sammesteds, efftersom de paa skiffte effter affgangne Tønnis Nielsen haffuer fordret nogle hundrede rixdaller, som de en quinde der sammestedtz for nogit aff forskreffne Thønnis Nielsens sølff och guld forstragt haffuer, och det uden nogen breffue, beuis enten huorledis de eller hun ehre der tilkommen, huorudoffuer hand formener, at de billigen bør forskreffne sølff och guld fraa dennom at leffuere, daa effterdj hand udj wort rige Norge med woris och chronens bestillinger er forhindritt, bede wj eder och naadigst wille, at i hans fuldmegtige ved gieste retten till sagens uddrag verer behielpelig, saauitt loug och rett ehr. Antuorskouff den 22 februarii 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 156-57.

V s.198

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 12:55:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top