eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.435

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 197
Nummer: 435


<-Forrige . Indhold . Næste->

435.

8 Feb. 1637.

Christoffer Pedersen skal have en Bod paa Børsen. Jfr. Nr. 431.

Til Niels Trolle.

C. 4. Wor gunst tilforn. Vid, att efftersom Peder Christophersen, borger och induoner udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans søn Christopher Pedersen, borger sammesteds, vnderdanigst giffuer tilkiende, huorledis de skall haffue verit aff de første, som haffuer hafft bod der paa Børsett, och detz uanseet skall kiøbmendene, som Børsen nu haffue forpagtit, med nogle aff de andre kiøbmend haffue kastet lod om boderne och dennom iche aduaret, att de och haffuer kundt verit tilstede, huorfore dennom en anden bod dennom ubeleglig skall vere tilfalden, och forskreffne Christopher Pedersen vnderdanigst ehr begierendis sin første bod att maa beholde, daa effterdi huerchen forskreffne Peder Christophersen eller hans søn haffuer verit tilstede, imidler tid de haffuer kastet lod, ey heller aduarit att møde, och de dog (som forberettis) haffuer verit de første, som haffuer hafft bod der paa Børsett, bede wi dig och vilde, att du tilholder kiøbmendene och kremmerne der sammesteds, som Børsen nu haffuer forpagtit, att de enten lader forskreffne Christopher Pedersen bekomme den samme bod igien, som hand tilforn haffuer hafft, eller och uduiser hannom end aff de to och tyffue boder, som ehr nest ud thill Slottit. Antuorskouff den 8 februarii 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 146.

V s.197

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 12:50:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top